زنان، قربانی خشونت مواد مخدر صنعتی

در همایش مادرانه در دانشکده علوم اجتماعی مطرح شد

Shargh - - جامعه -

شــرق: چهارمین همایش مادرانه به همت جمعیت امــام علی با حضور فعالان حوزه اجتماعی در ســالن شــریعتی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران برگزار شد. به گزارش «شــرق»، در ابتدای این مراسم، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت مردمی دانشــجویی امام علی، با اشــاره به اینکه مسائل و مشکلات زنانی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند بسیار پیچیده اســت، عنوان کرد: «ما در خانههای علم خود مراکــز کارآفرینی برای زنــان آســیبدیده اجتماعی تأسیس کردهایم تا آنها علاوه بر بازیابی اعتمادبهنفس خود بتوانند کمی از درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما آنها هربار که میآیند با مشکلات جدیدی وارد مرکز میشوند. با سر و صورت خونی یا دست و پای شکسته به مرکز میآیند و چون فاقد مدارک هویتی هستند حتی برای شــکایت یا درمان نمیتواننــد به جایی مراجعه کنند. این مســئله به صورت مداوم تکرار میشــود و مــا به لحاظ قانونی جــواب و جایگاهی نمیبینیم که بتوانــد به آنها کمک کند. درواقع مســئله خشــونت، بحث اصلی در میان محلات آسیبزده است. هرچند خشــونت جنسیت ندارد، اما چیزی که ما بیشتر در این محلات و سکونتگاههای غیررسمی شاهد هستیم این اســت که زنان از لحاظ قدرت بدنی نســبت به مردان ضعیف هســتند و از مردان کتک میخورند؛ مسئلهای که صرفا مختص محلات حاشیهنشــین نیست، اما در این محلات شــایعتر اســت». وی افزود: «چیزی که ما از ســال 8۶ بهبعد با آن مواجه هســتیم این است که مشکل این زنان داشــتن مردان خشن نیست، بلکه ما با مردانی مواجه هســتیم که در شــرایط عادی مردان خوب و اهل زندگی هســتند، امــا در مواجهه با مواد مخدر صنعتی با افرادی طرف هســتیم که نمیدانیم چقدر مســئول اعمال خود هســتند. مردی که دختر دوساله خود را تحتتأثیر شیشه از پنجره به بیرون پرت میکند و مادر در این میان بهعنوان میانجی میخواهد جلو آسیبرسیدن به فرزندش را بگیرد و خود نیز دچار آسیب میشــود. درواقع وضعیت شبیه کشوری است که دچار حملهای میکروبی شــده، امــا میخواهد با ضدهواییهای قدیمی جلو این حمله را بگیرد. قوانین ما در برابر آســیبهای جدید ناتوان هســتند و بهروز نشدهاند». رحیمی خاطرنشان کرد: «بهعنوانمثال زنی که تحت خشــونت همســر معتاد به شیشه خود قرار دارد، در پاســخ به این ســؤال که چرا از همسرت جدا نمیشوی میگوید شــوهرم آبلیمو میخورد و جواب آزمایش اعتیادش منفی میشود و حضانت فرزندانم را برعهده میگیــرد و آنها تنها میمانند و من فقط به خاطر کودکانم زندگــی میکنم». مدیرعامل جمعیت امام علی با اشــاره به اینکه خشــونتهای خانگی در شرایط عادی با مسائلی که زنان قربانیان جنگ تحمل میکنند متفاوت است، گفت: مشکلاتی را که پناهجویان غیرقانونی دارند باید جدا از زنان تحت خشونت مردان معتاد قرار داد. ما مجمعی متشکل از زنان حاشیه شهر تشــکیل دادیم و تصور کردیم توانمندســازی این زنان میتواند برخی از مشکلات آنها را حل کند، ولی وقتی هرروز پای صحبت و مشکلات آنها مينشینیم میبینیم که قضیه بسیار پیچیدهتر از این است که مشکلات آنها با توانمندسازی حل شود و ما پی میبریم که چقدر در برابر مشکلات آنها دستهایمان خالی است .»

در ادامــه این همایش طراوت مظفریان، مســئول همایش مادرانــه، اظهار کرد: «آمارهــای مختلفی از خشونت علیه زنان وجود دارد. مطابق آمار سال 2۰۱۰ ، 3۵ درصد زنان خشــونت جسمی و فیزیکی را تحمل میکننــد و 3۰ درصد آنها از ســوی همســران خود و هفتدرصد از ســوی غریبهها خشــونت میبینند. از مصادیق خشونت علیه زنان میتوان به نرساندن غذا به زنان، سوءاستفاده روانی، اجبار به تنفروشی و اجبار به اعتیاد اشــاره کرد». وی افزود: «در کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه پیامد خشونت علیه زنان جسمی و روانی است، از طرفی برخی از مصادیق خشــونت در کل کشور فراگیر نیست و تنها یک منطقه را دربر میگیرد؛ مثلا ما در ایلام با خودســوزی گسترده زنان به علت انگزنی روبهرو هستیم. در هرمزگان زنان مجبور به چتربازی میشوند که معنای آن حمل کالای قاچاق به کشــورهای حاشــیه خلیجفارس است و در این ســفر آنها گاهی مورد تعرض قرار میگیرند، اما به دلیل فقر مجبور به پذیرش این سبک از زندگی هستند. همچنین در سیستانوبلوچســتان زنان کمسنوســال مجبور هستند به ازدواج چندم مردان مسن دربیایند.» مظفریان با اشــاره به تحقیق صورتگرفته روی ۵۹4 مورد افزود: «مطابق این پژوهــش، ۵4 درصد ازدواج بیــن این افراد در ســنین ۱4 تا ۱۶ ســال صورت گرفته و ۱8درصــد نیز بین ۱7 تــا ۱8 ســال ازدواج کردهاند. 78درصــد این افــراد دارای پــدر معتــاد، ۱8 درصد مادر معتــاد و مابقی دارای مادر و پــدر معتاد بودند. تحصیــلات 48 درصــد آنهــا ســیکل و 4۰ درصد نیز بیســواد بودند. به گفته خود افراد حاضر در پژوهش، ۶8 درصد این افراد دلیل ازدواج خود را اجبار خانواده اعلام کردهاند».مظفریان با اشاره به مصادیق خشونت در محلات حاشیهنشــین افزود : «مصادیق خشونت در این محلات ازدواج معاملــهای، اجبار به اعتیاد، اجبار به تنفروشــی و موادفروشــی و جلوگیری از تحصیل دختران اســت، امــا در این محلات آگاهــی ندارند که میتوانند در مصادیقی که دچار خشــونت میشــوند شــکایت کنند یا گاهــی به دلیل ترس و رفتــن آبرو از شکایتکردن صرفنظر میکنند.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.