ايران آن ايران قبلی نیست

امیروالا معدنچی، تنیسور ملیپوش از موفقیتهای اخیر میگوید

Shargh - - ورزش -

شــرق: تیم ملی تنیس ایران در حالی در رقابتهای دیویس کاپ آسیااقیانوسیه 2017 حضور موفقی داشــت که توانست جایگاه خود را بعد از سالها در دســته دو این مسابقات محفوظ نگه دارد. شاهین خالدان، اشــکان شــکوفی، حمیدرضا نــداف و امیروالا معدنچی تنیســورهایی بودند که در پیکارهای امســال که چندی پیش در اصفهان برگزار شــد، به مصاف تیــم ویتنام رفتند و در مجموع حریف خــود را با نتیجه 5 بر صفر از پیشِرو برداشتند؛ حریفی صاحبنام که با این شکست به دسته ســه آسیا سقوط کرد. امیروالا معدنچی، عضو جوان تیم ملی چهارنفره کشــورمان در مسابقات دیویس کاپ اصفهان بود که بازیهای خوب او در این میدان، تأثیر زیادی در پیروزی ایران مقابل ویتنام داشت.

او به «شرق» میگوید: «خدا را شکر ما امسال یکی از بهترین تیمهای چند ســال اخیر را داشــتیم که در رقابتهای دیویس کاپ شرکت کرد. هر چهــار نفرمان واقعا خوب بازی کردیم. من یک بازی ســینگل و یك بازي دوبل داشــتم که هر دو را بردم. ما تابســتان سال گذشته از دسته ســه به دســته دو آمدیم. ویتنام تیم حرفهای و کاربلــدی بود که چهار سال در دسته دو آســیا مانده بود. خوشحالم با شکست این تیم، بعد از 13 ســال توانستیم برای اولینبار در دســته دو آسیا بمانیم. در سالهای گذشته حضور ایران در دسته دو اصلا دوامی نداشت و خیلی زود دوباره سقوط میکردیم .»

تیم ملی تنیس کشــورمان حالا بعد از کسب این نتیجه خوب در این مسابقات، آماده حضوری قدرتمند در بازیهای کشورهای اسلامی باکو است. معدنچی به همراه حمیدرضا نداف، دیگر تنیسور برگزیده این تیم، قرار است به بازیهای کشورهای اسلامی اعزام شود. معدنچی امیدوار اســت بتواند به مدال این بازیها دســت یابد: «با توجه به اینکه من در دوبــی زندگی و تمرین میکنم، برای شــرکت در بازیهای باکو آمادگی خوبی دارم. امکانات دوبی شــبیه باکو است. تمرینات من در هاردکورت است و مسابقات باکو هم در همین زمین برگزار میشود. خوشبختانه در چند وقت اخیر هم تمرینات مســتمری داشــتهام. اگر بتوانم خوب بازی کنم، شانس کسب مقام اولی را هم دارم. شرایط تنیس ایران در مقایسه با سالهای گذشــته خیلی فرق کرده و بهتر شده است. رقبای اصلی ما در این بازیها پاکستان و اندونزی هستند. ما در گذشته با این دو تیم بازی کردیم و از آنها شکســت خوردیم؛ اما حالا شــرایط متفاوت شده و ایران آن ایران قبلی نیست.»

تنیسور 22ســاله ایرانی که از کودکی در دوبی زندگی کرده و مخارج تمرینات و اردوهایش را خودش میپردازد، از مسئولان فدراسیون تنیس میخواهد بیش از این به این رشته توجه داشته باشند: «امکانات تنیس ایران در مقایســه با کشــوری مثــل امارات متحده عربي کــه من در آن زندگی میکنم، خیلی تفاوت چندانی ندارد و بد نیســت. باشگاه انقلاب 30 زمین و باشــگاه استقلال 15 زمین تنیس در تهران دارد و این خودش خیلی خوب اســت؛ اما فدراســیون اگر بخواهد این رشته تکان بخورد، باید بیشــتر از اینها به آن توجه کند. ما باید در سال بین 10 تا 15 هفته در مســابقه باشیم و در تورنمنتهای خارجی شــرکت کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، بدانید قطعا شانس صعود به دسته یک آسیا هم هستیم. رنکینگ جهانی من ســال پیش هزار بود؛ اما چون در مســابقات کمی شــرکت کردیم، پایین آمد و امسال به هزارو 500 رسیده است. برنامهام این است که تابستان در مسابقات فیوچرز اروپا شرکت کنم. فکر میکنم تا آن زمان رنکینگم به زیر 800 هم برســد. البته فدراســیون هم قول داده چند نفر از بچههــای ایران را در رقابتهای فیوچرز شــرکت بدهد». نتایج خوب تنیس ایران در مســابقات اخیر باعث صعود 13پلهای ایران در ردهبندی جهانی و قرارگرفتن در رتبه 64 دنیا شــد. ایران در منطقه غرب هم برای اولینبار در صدر قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.