دولت روحانی یک دولت اجتماعی

Shargh - - صفحه اول - روزبه کردونی*

سهشــنبه 17 دی 1392 دکتر روحانــی در اولیــن نشســت بــا استانداران دولت تدبیر و امید در تشــریح وضعیت نابسامان کشور تأکیــد کرد در کنار مــواردی نظیر شــکاف بین دولت و ملت، تضعیف شــدید سرمایه اجتماعی، وضعیت سیاســت خارجی کشور و وضع اقتصــادی کشــور، باید گفت وضعیت آســیبهای اجتماعی نیز در کشــور «در هیچ شرایطی از ابتدای پیــروزی انقلاب تا ســالهای اخیــر » اینگونه نبوده اســت. بررســی برخــی شــاخصهای حوزههای اجتماعــی و جــرم در دولت قبل نیــز مؤید این نظر رئیسجمهور است. از سال 1384 تا 1390 روزانه 70 نفر به جمعیت کشــور افزوده شدند. شاخص طلاق بــه ازدواج از 10 درصد در ســال 1384 به 18 درصد در ســال 1391 افزایش یافت، میزان دستگیرشدگان سرقت از اماکن دولتی بین سالهای 85 تا 92 بیش از 40 درصد بیشــتر شد. دستگیرشــدگان سرقت از منازل و مغازهها در همین فاصله دو برابر شد و روند خودکشی سیر صعودی به خود گرفت. در کنار اینها برخی از اصلیترین شــوراهای مرتبط با حوزه رفاه و آسیبهای اجتماعی نظیر شورایعالی رفاه، شورای ســاماندهی کودکان خیابانی و شورای سالمندان به محاق رفت و اصولا گفتمانســازی، حساسیتزایی و سیاســتگذاری در حــوزه اجتماعــی در زمــره اولویتهای آن دولت نبود. اما با اتکا به آنچه ازسال 92 تاکنــون در حــوزه کنترل و کاهش آســیبهای اجتماعــی اجــرا شــده و دربــاره آن جهتگیری، سیاستگذاری شده اســت، به جرئت میتوان ادعا کرد که دولــت تدبیر و امید یکــی از اجتماعیترین دولتهای پس از انقلاب بوده اســت. شــاید بتوان گفــت مهمترین اتفاق این حــوزه، اهتمام دولت به ایجاد هماهنگیهای بینبخشــی در ســطوح افقی و عمودی، تقویت نقش ســازمانهای غیردولتی در حوزه سیاستگذاری، دانشمحورشدن عرصه مقابله با آســیبهای اجتماعی، اولویتیابــی رویکردها و راهکارهای منطقهای و خلاصه اولویتیافتن مسائل اجتماعی بوده اســت. نگاهی گذرا به بهبود برخی شاخصها در حوزه اجتماعی مؤید این ادعاست که جهتگیــری دولت تدبیر در حوزه اجتماعی صحیح و پذیرفتني بوده اســت. برای نمونه در ســال 94 به ازای هر صد ازدواج در کشــور 24 طلاق ثبت شــده که نســبت به سال 93 رشد شــشدرصدي را نشان میدهد، درحالیکه رشد این شاخص در سال 1393 نسبت به سال 1392 بیش از 12 درصد بوده است که این امر بیانگر این اســت که میزان رشد نسبت طلاق به ازدواج در کشــور کنترل شده است. در استانهاي تهران، فارس و ســمنان نســبت طلاق بــه ازدواج کاهش یافته اســت، بهنحویکه در سال 94 نسبت به ســال 93 شاهد رشد منفی این نسبت بودهایم. از سوی دیگر براســاس گزارش پزشکی قانونی میزان معاینات نزاع بین ســالهای 92 تــا 94 بیش از پنج درصد کاهش یافته است. میزان مرگومیر مشکوک به خودکشــی نیز اگرچه در سالهای 90 تا 92، روند فزایندهای را تجربه کرده اســت، در ســالهای 92 تا 94 کنترل شــده و ســپس کاهش یافته است. میزان مرگومیر مشکوک به خودکشی در سال1390، از 4.7 مورد به ازای هر صدهزار نفر جمعیت )با نرخ رشد حــدود چهاردرصدی( به 4.8 مورد در ســال 1391 رســیده اســت. این میزان در ســال 1392 ناگهان با رشد 11درصدی مواجه شد و به 5.2 مورد مرگومیر بهازای هر صدهــزار نفر افزایش یافت. این در حالی است که رشد میزان مرگومیر در سال 93 کنترل شد و در سال 1394 در کشور 3.5 درصد کاهش یافت و به 5.1 مورد به ازای هر صدهزار نفر رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.