دوام «صلاحیت» روحانی

Shargh - - صفحه اول - سعید شريعتی . فعال سیاسی

بررســی صلاحیــت داوطلبــان محتــرم احــراز ســمت ریاســتجمهوری در دستور کار شــورای نگهبــان قــرار دارد. به دلیــل اظهــارات نقلشــده یکی از محترمان آن شــورا که «هیچ تضمینی نیست که رئیسجمهور مستقر دوباره تأیید صلاحیت شود» در دی ماه سال گذشته، در رسانههای عمومی شائبهها و شبهات حقوقی پدید آمده است. جستار حقوقی زیر که بر اساس مفاد اصول قانون اساسی نوشته شده، اگرچه حلّه به سیســتان بردن اســت، اما امیدوارم مدنظــر اعضای شــورا قرار گیرد و تا حــدودی رافع شبهات و شــوائب در افکار عمومی باشد. بر اساس اصل 115 قانون اساســی رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاســی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شــود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن ســابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اســلامی ایران و مذهب رسمی کشــور. پس از بررسی صلاحیت داوطلبان بر اساس تفسیر شــورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی و نحــوه اعمال آن )که البته همواره محل مناقشــه میــان نیروهای سیاســی و صاحبنظــران حقوقی ایران بوده اســت( صلاحیت نامزدهای رسمی احراز میشــود. به این معنا که کسانی که از سوی شورای نگهبان در فهرســت رقبای انتخاباتی قرار میگیرند، شــرایط منــدرج در اصــل 115 را دارنــد و به تعبیر رایج در زمــره نامزدهای «صالح» قرار ميگیرند و بر این مبنا بر اســاس اصل 117 قانون اساســی اکثریت مطلق رأیدهندگان «اصلــح» را برمیگزینند. با این منوال پس از تأیید ســلامت انتخابات، مقام معظم رهبری طبــق اصل 110 قانون اساســی رأی ملت را تنفیذ میکنند و رئیسجمهور برای چهار سال زمام امور کشــور را در اختیار میگیرد. در متن تنفیذ مقام رهبــری در ادوار مختلف ضمن صحهگذاشــتن به فرایند انتخابات، «دوام حکم تنفیذ» منوط به «دوام صلاحیتهای عمومی رئیسجمهور» میشــود. از جملــه در یازدهمین دوره ریاســتجمهوری چنین درج شــده اســت: «اکنون که رأی قاطع ملت ایران شخصیتی دانشمند و کارآزموده میدانهای گوناگون و دارای ســوابق جهادی متعدد و مفتخر به حضور در مســئولیتهای دینی و سیاســی را بــه مدیریت اجرائی کشــور، برگزیده است، اینجانب نیز به پیروی از آنان و همراه با تبریک به ایشان، رأی ملت را تنفیذ و جناب حجتالاســلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاستجمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.