انتقاد از خود به نفع رئیسی

صداوسیما در اقدامی عجیب متن نامه انتقادی یک نامزد اصولگرا را پخش کرد

Shargh - - سیاست -

شرق: صداوســیما در اقدامی عجیب، نامه ابراهیم رئیسی در انتقاد از این ســازمان را پخش کرد. این نامزد اصولگرا دو روز قبل نامه نوشــته بود که چرا صداوسیما اخبار حسن روحانی را پوشش میدهد. به خود حســن روحانی هم نامه نوشته بود که اقداماتش شائبه برانگیز است. نحوه برخورد صداوســیما با نامه ابراهیم رئیسی اما نقض غرضی بود که اتفاقا مشــخص کرد کــدام نامزد انتخاباتی از حمایت بیشــتری در رسانهملی برخوردار است. شــاهد نخست اینکه سه شنبه شــب بخش خبر ساعت 20 شبکه خبر ابتــدا در دقیقه 9 متن دو نامــه اعتراضی ابراهیم رئیســی، کاندیدای اصولگــرا را پخــش کرد و در دقیقــه 14 ســخنان رئیسجمهوری را. دروازهبانیخبر در صداوســیما احتمالا ارزش خبری نامه رئیسی، نامزد انتخاباتی اصولگرایان را فراتر از سخنان رئیسجمهوری مستقر دانسته و آن را در اولویت نخست خود قرار داده است. از اواخر اســفند ســال گذشــته که احتمال ورود رئیسی به رقابتهای انتخاباتی شــدت گرفت، کمکم فضاســازی برای آشــنایی بــا ابراهیم رئیســی که چهرهای ناآشنا برای عموم بود، از ســوی رسانهملی آغاز شــده است. او یکی دوبار به صداوسیما رفت و بارها پخش تصاویرش در قامت امام جماعت، به یکی از عناصر ثابت برنامههای شــبکههای مختلف در هنگامه نماز ظهر تبدیل شده است. ستاد رسمی انتخاباتی تلگرامی رئیسی هم مدتهاست که فعال شده و برای او تبلیغ میکند؛ این درحالی است که طبق قانون انتخابات هرگونه تبلیغ پیش از موعد تخلف است.

انتقاد از خود به نفع رئیسی

اقدام عجیبتر صداوسیما در ماجرای نامه رئیسی اما نفس انتشار آن بود. رسانه ملی برای نخستین بار متن یک بیانیه یا نامه را در انتقاد از خود منتشــر کرد، آن هــم درحالی که تا اینلحظــه حتی حاضر به انتشار جوابیههای افراد هم نبوده است. بارها فعالان سیاسی در انتقاد از عملکرد صداوســیما نامه و بیانیه دادهاند. بارها افراد یا جریانهایی کــه به انحای مختلف نام و عملکردشــان در صداوســیما به انتقاد یا حتی اتهام برده شده، خواســتار فراهم شدن فرصتی برای پاسخگویی بودهاند؛ اما درهای صداوســیما همیشه به روی آنها بسته بوده است. طبق قانون مطبوعات، رســانهها موظف به انتشــار جوابیه و توضیح افرادی هســتند که درباره آنها مطلبی منتشــر شده است. طبق قانون مطبوعات، رســانهها حتی اجــازه دخلوتصــرف در جوابیهها را هم ندارند. قانونی که البته تاکنون شــامل حال همه شــده اســت، به جز صداوسیمای ملی. در چنین شرایطی رسانه ملی متن نامه انتقادی یک نامزد انتخاباتی را از خود منتشــر میکند! آیا اگر این نامه از ســوی یک نامزد غیرهمســو با نگاه حاکم بر صداوســیما هم منتشر میشد، قابل انتشار و پخش بود؟ پاســخ آن چندان سخت نیست. از مردم عادی تا بازیگــران و مجریان و حتی کارکنان صداوســیما، فعالان و چهرههای سیاســی و حتی وزرای دولتها بارها به صداوســیما و رئیس آن نامه نوشــتهاند؛ اما دریغ از انعکاس آن. با گشتی کوتاه در اینترنت به دهها مورد از این نامهها برخواهید خورد.

نامههایی که به در بسته میخورند

نمونه جالب و مشابهی که برای رفتار یکبام و دوهوای صداوسیما میتوان یادآور شــد. نامه اخیر محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس به رئیس سازمان صداوسیماست. نکته جالب اینکه محتوای نامه صادقی هم مشابه نامه رئیسی بود.

جا برای جوابیه نداریم

فــارغ از آن بارها افرادی که به اشــکال مختلف نام و گذشتهشــان در صداوسیما مورد انتقاد قرارگرفته، خواستار فراهمشدن زمانی برای حضور و پاســخگویی در دفاع از خود بودهانــد. نمونه آن ناطق نوری و هاشمیرفســنجانی در ماجــرای مناظرات انتخاباتی ســال 88 بود. رئیس ســابق صداوســیما، ضرغامی در مصاحبهای گفته بود: «وقتی در مناظرهای درباره بســیاری از شخصیتهای حقیقی و حقوقی بحث میشود، ممکن است نام بسیاری از افراد مطرح شود و حتی بسیاری از دستگاهها و نهادهای کشور، زیرسؤال بروند و در این فاصله امکان این نیســت که همه این افراد، بیایند و پاســخ دهند. بعد از این اتفاق، بنده یک الی دو مرتبه این مســئله را مطرح کردم که پس از انتخابات بسیار علاقهمنــدم به بهانههای مختلف برخی افراد بیایند که اگر مطالبی به آنها گفته شده، در برنامه دیگر آن را توضیح دهند.

این موضوع برای رسانه هم خوب بود و شخصا بنده هم علاقهمند بودم که این کار انجام بگیرد، ولی از سویی دیگر دیدم فهرست افرادی که قرار اســت برای توضیح بیایند، فهرستی بلندبالاست. بخشی از این افراد، وزرای دولت احمدینژاد بودند، اما ما در این شــرایط دیدیم که باید شــش ماه برنامههای صداوســیما را تعطیل کنیم و دوباره آنها از اول بیایند و حرف بزنند.»!

و با این بهانه هیچوقت فرصت پاســخگویی بــرای هیچ فردی در رسانه ملی فراهم نشــد. چه آن فرد هاشمیرفسنجانی یا ناطقنوری باشــد چه یــک فرد عــادی. در ماجرای ســال 88، ناطق و هاشــمی از صداوســیما خواســته بودند که برای پاســخدادن بــه اتهاماتی که احمدینــژاد در جریان مناظرهها روانــه آنها کرده بود، فرصتی به آنها در صداوسیما داده شود.

چه خبر از آن دیگری

امــا بشــنویم از فعالیتهای انتخاباتــی دیگر نامــزد اصولگرایان، محمدباقر قالیباف. روز گذشــته یک فایل صوتــی تبلیغاتی از قالیباف در کانالها و شــبکههای تلگرامی و مجازی دســت به دست شد. یک موزیک با شــعر و صدای کودکانــه در حمایت از شــهردار پایتخت و ترغیب به رأی دادن به او. 30 فروردین هم روزنامه همشــهری متعلق به شهرداری، با دو چاپ منتشر شد؛ تهران و شهرستان. چاپ شهرستان منقوش به تصویر قالیباف است، درحالیکه دستش را برای گرفتن چند نوجوان داخل اســتخر دراز کرده اســت. تصویری که اگرچه در ظاهر غیرتبلیغاتی است؛ اما کاملا هوشمندانه با هدف اثرگذاری نمادین روی مخاطب انتخاب شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.