مقطع امروز حساسترین مقطع تاریخ از بعثت است

Shargh - - سیاست -

ســپاهنیوز:

همایش سراسری روحانیون شاغل در ســپاه )میقــات 15( صبــح دیروز بــا حضور حجتالاسلام علی ســعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از مسئولان نمایندگی ردهها در محل ستاد فرماندهی کل سپاه آغاز شد.

حجتالاسلام سعیدی در این همایش با اشاره بــه مقاطع تاریخی اســلام گفــت: «بعثت اولین مقطع تاریخی و آغاز اسلام است؛ غدیر استکمال و اســتمرار بعثت و اسلام اســت؛ عاشورا احیای بعثت و اســلام و ظهور به معنای جهانیشــدن اسلام است».

او از ســپاه بهعنوان انقلابیترین نهاد فراحزبی یاد کرد و گفت: «روحانیون میتوانند ایفاگر نقشی مؤثر در تقویت جبهه انقلاب اســلامی باشــند». ســعیدی افزود: «انقلاب اســلامی ایران بهعنوان زمینهســاز ظهور و جهانیشدن اســلام و بعثت چهارمیــن مقطع فراروی ماســت و امــروز ما در آســتانه عصر ظهور برای جهانیشــدن اسلام و بعثت قرار داریم».

نماینده ولــی فقیه در ســپاه در ادامه تصریح کــرد: «مقطع امروز حســاسترین مقطع تاریخ از بعثت تاکنون اســت و ثمر و نتیجه بعثت، عاشورا و غدیر به اینکــه ما چگونه بتوانیــم زمینه تبلور جهانیشدن اسلام را فراهم کنیم، بستگی دارد».

او بــا بیان اینکه امروز ما در تقابلی همهجانبه با جبهه کفر قرار داریم، گفت: «از ســویی، جبهه حق با رهبری ولی فقیه و از ســوی دیگر جبههای از کفر، شرک و نفاق قرار داشته و گستره این تقابل کل جغرافیای زمین اســت». او با اشاره به مسئله حاکــم و حاکمیت دینی گفــت: «در تحقق حاکم دینی تنها اراده ذات باریتعالی کافی است اما در تحقق حاکمیت دینی مردم نقش مهمی را در کنار اراده الهی ایفا میکننــد». او با بیان اینکه انقلاب اســلامی آخرین نقطه قبل از شروع و زمینهسازی ظهور اســت، گفــت: «امــروز دو جبهه بــا تمام وجود در تأخیــر ظهور نقش دارند که یکی جبهه بیرونــی به رهبری آمریــکا و دیگری جبهه لیبرال و سکولار داخلی اســت؛ شناخت دشمنی آمریکا کار سختی نیست اما شــناخت و موضعگیری در برابر جبهه دیگر که پوششــی از نفاق دارد، بسیار دشوار اســت». نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکــه تقابل آمریکا با انقلاب اســلامی در عرصه بینالمللــی و منطقهای نتیجهای جــز انزوا و به شکســتانجامیدن توطئههــای آنان بــه همراه نداشته است، گفت: «از سوی دیگر استکبار جهانی از بدو شکلگیری انقلاب همواره با هدف براندازی به تقابل با ما پرداخته که در ســالیان متمادی در دنبالکردن این هــدف از راهبردها و رویکردهای مختلفی استفاده کرده است». سعیدی با تأکید بر اینکه خطرناکترین مسئلهای که از سوی دشمنان در کشور دنبال میشود، ایجاد تغییر در محاسبات نســبت به اهداف، سیاستها و شعارهای انقلاب اسلامی اســت، گفت: «انقلابیزدایی از واژههای انقــلاب، از نهادهــای انقلابی، از شــخصیتها و از مراســم مذهبی و عزاداریها راهبردی اســت که امروزه شــاهد دنبالکردن آن از ســوی دشمن هســتیم». نماینده ولــی فقیه در ســپاه در پایان از ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی بهعنــوان انقلابیتریــن نهاد فراحزبی یاد کرد و با اشــاره به نقش روحانیون بهویژه شــاغلان در ســپاه گفت: «روحانیت میتواند ایفاگر نقشــی مؤثر در تقویت جبهه انقلاب باشد».

کیفیسازی حلقه صالحین

همچنیــن ســردار «غلامحســین غیبپرور»، رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین، هم در این همایش با اشاره به نقش بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب اســلامی گفت: «امام بزرگوار ما انقلابی را معماری کردند که امروز بحمــدالله اثرات آن در منطقه و جهان نمایان اســت». او «انقلابیبودن» را تنهــا راه اســتمرار و تــداوم انقلاب اســلامی دانســت و تصریح کرد: «انقلابیبــودن هم ناظر به تکتک افراد اســت و هم ناظر بر سازمانی که در آن حضــور دارند و اینها بهعنوان لازم و ملزوم یکدیگر عمل میکنند». سردار غیبپرور در ادامه با اشــاره به برنامههای اعتلایی بسیج گفت: «اگر اعتلای بســیج اتفاق بیفتد، هم بعــد انقلابی آن حفظ خواهد شــد و هم منجر به شکوفایی بیش از پیش بســیج میشــود». او از کیفیسازی 150 هزار حلقه صالحین در ســال 96 خبر داد و گفت: «امســال در بســیج در کنار فعالیــت و حضور در حلقههای صالحین، حضور در اردوهای جهادی، فعالیتهــای فرهنگی، هنــری و... نیــز تعریف و ابلاغ شــده است». ســردار غیبپرور با تأکید بر اینکه امروز هرکس دلش با انقلاب و نظام است، بســیجی به شــمار میرود، گفت: «ظرف بســیج باید به قدری بزرگ باشــد که تمامی دوســتداران اســلام در آن جای بگیرند». رئیس سازمان بسیج مســتضعفین در پایان ارتقای اثربخشی بسیج در ســطح جامعه را از مهمترین رویکردهای بســیج عنــوان کرد و با اشــاره بــه نقش ویژه مســاجد در جامعــه انقلابــی گفت: «مســاجد باید محور اقدامات ما قرار گرفته و دوباره نقشآفرینی اوایل انقلاب را داشته باشند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.