آخرین توصیههای هاشمی

Shargh - - سیاست -

محمد هاشــمی در گفتوگو با سایت انتخاب مطالبــی را دربــاره آخریــن جلســه مجمــع با هاشمیرفســنجانی و ملاقات خانواده هاشمی با مقــام معظم رهبری بعد از فــوت او مطرح کرده که اهم آن را در پی میخوانید:

* ایشــان )روحانی( آنطورکه گفته میشود، ظاهرا اطلاعاتی هم داشتهاند و برخی از اشخاص به ایشان اطلاعاتی داده بودند که تعداد موافقان و مخالفان در شورای نگهبان چگونه است.

* )هاشــمی( در آن جلســه )آخر( نسبت به آقای روحانــی تند صحبت نکردنــد، بلکه صبح همــان روز درگذشتشــان )یکشــنبه( جلســه کمیســیون نظارت مجمع و بحثهــای زیربنایی کشور و انرژی مطرح بود که در آن جلسه حاجآقا صحبتهای بســیار قــویای کردنــد. طرحها و ایدههایی راجــع به بحث انــرژی و ضرورتها و راهکارها داشتند که مطرح کردند. در واقع فضای خاصی در جلســه کمیســیون نظارت، با توجه به این حرفها حاکم شــده بود. بعــد از آن هم که میخواســتیم نــوار این جلســه را پخــش کنیم، ازآنجاکه دبیرخانه این نوارها را در اختیار میگیرد، در اختیــار دفتر نبود که پخش کند. معمولا ضبط جلســات مجمع بر عهده دبیرخانه اســت. اصلا بحــث اختلاف با آقای روحانی یا این نوع بحثها مطرح نبود، در واقع حرفها و راهکارهای خیلی مهمی را مطرح کردند. ایشان در آن جلسه بسیار بشــاش بودند و مطالب مهمــی را عنوان کردند. اصلا بحثی درباره نقد آقای روحانی یا کسی نبود، بلکه ضرورت انجام کارهایی که دولت باید انجام دهد مطرح شــد. یکی، دو بار هم به نظرم گفتند آقایان توجه داشته باشــند که من این حرفها را میزنــم که باید چه کارهای مهمی انجام شــود؛ یعنی خودِ این نــوع ادبیات هم کمی تأملبرانگیز اســت. بعد از آنکه به تأکیدات ایشان فکر میکنم و شــهادت میطلبید که آقایان شــاهد باشید که مــن دارم این حرفها را میزنم! آدمی را به تفکر وامیدارد که شاید از چیزی اطلاع داشتند.

*این جلسه )جلسه با مقام معظم رهبری( با آقا بســیار عاطفی و مهربانانه بود. آقا که تشریف آوردنــد در ابتدا راجع به آقای هاشــمی صحبت کردند و بعد هم فرمودند که ما مدتهاســت در دیدار با آقای هاشمی در ابتدای جلسات راجع به وضع شــرایط زندگی و عمرمــان با هم میگفتیم که بالاخره ســنی از ما گذشــته و آقای هاشــمی میگفت که پنج ســال از ایشــان بزرگتر است و مثلا اینگونه هســتم؛ اما رهبــری میفرمودند که نه، شما سالم هستید. آقا نصایحی هم فرمودند و تأکید کردند کسی که از دنیا میرود، دیگر دستش از دنیا کوتاه اســت؛ بنابراین وراث یا بازماندگان و مردم باید برای ایشان هدیهای بفرستند، حتی یک صلوات یا یک سوره قرآن یا نماز. بیشتر جنبههای اخلاقی و رفتاری را تأکید میفرمودند. بعد از این قســمت هم که تمام شد، از ایشــان تشکر کردیم و با هریــک از اعضای خانواده که میشــناختند، گفتوگوهای دونفره داشتند.

*آقــا مهدی هــم بــود. حتی به آقــا مهدی گفتند که من عقد شــما را در همین اتاق بستم و مادربزرگتان هم حضور داشتند، یادشان بود، عقد ازدواج آقامهدی خدمت آقا بوده است.

*فرمودند وقتی دســت حاجآقا از اینجا کوتاه اســت، باید برای ایشــان هدیه بفرســتید. گفتند من هر شب دعایشــان میکنم. همیشه دعایشان میکنم. گفتند من یادشان هستم. گفتند که وقتی خبر را شنیدند خیلی ســنگین بود و اعضای دفتر نگران بودند. از این فرمایشات اینگونه داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.