با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالفم

Shargh - - سیاست -

شــرق:

حجتالاســلام ســیداحمد علمالهدی کمــاکان مخالــف اســت. البتــه این بــار دامنه مخالفتــش با اجرای موســیقی را از مشــهد به سراســر ایــران توســعه داده اســت. آنطور که ایلنــا خبــر داده، امامجمعه مشــهد در تازهترین موضعگیریهایش گفته «با برگزاری کنســرت در سراسر کشور مخالفم. موسیقی را حرام نمیدانم و از مظلومیت موســیقی آن است که در دانشگاه کنســرت بگذارنــد و برایش بلیت بفروشــند ». او البتــه پیشتــر گفته بــود: «کنار گنبــد امام رضا نمیشود کنســرت برگزار شود، این خلاف حیثیت و هویت این شهر اســت، تو کنسرت میخواهی، مشــهدی نباش، برو یک شــهر دیگر زندگی کن.» ســیداحمد علمالهــدی کــه در چند ســال اخیر همواره نظراتش درباره موســیقی با واکنشهای متفاوتی روبهرو شــده؛ در تازهترین ســخنانش از حرامنبودن موســیقی و گوشدادنش به برخی از آهنگها گفته اســت؛ البته او بــاز هم تأکید کرده که از مخالفان سرســخت کنسرتهاســت. او در بخشــی از نشســت صمیمانه نخبــگان علمی و فرهنگی دانشــگاه آزاد اسلامی مشهد درباره هنر موسیقی گفته «بنده ضد هنر نیستم، خود را بیش از هنرمنــدان طرفدار هنر میدانــم چون اگر هنر در مسیر تعالی انســانی قرار گیرد، بهترین عبادت اســت». به گفته او «مخالفت من با هتلســازی، ســاخت مراکز تفریحی و برنامههای گردشــگری دروغ اســت. پذیرفتن حرف دیگران به نقل از من و نشــنیدن حقیقت از زبان خودم، خلاف روحیه علمی و تحقیقی شماســت. نه ضد گردشگری و نه ضد هتل، حرف نزدهام؛ گفتهام مشــهد فضای گردشگری نیســت، فضای زیارت است». نماینده ولی فقیه در استان خراسانرضوی همچنین تأکید کرده «با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالفم چون کنسرت، «هنرکُش» است. مبانی فقهی بنده برای موســیقی با امام و رهبری یکی است، بنده هم موســیقی را حــرام نمیدانم و بــه برخی از آهنگها هم گوش میدهم». او همچنین معتقد است «هنر مظلوم اســت اما مبدأ مظلومیت هنر مصادرهشــدن آن اســت. تمام جریانهای هنری از موســیقی، شعر، نقاشی و ســینما ابزاری برای تعالی انسانی و اسلامی هستند. هنر در کنار علم، بال دیگر در تکامل انسانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.