آوار برداری از اقتصاد چند سال زمان میخواهد

Shargh - - سیاست -

ایســنا: معاون حقوقی رئیسجمهوری، شامگاه سهشنبه در نشست مشــترک رؤسای دانشگاهها، معاونــان فرهنگی و اجتماعــی و نمایندگان وزیر در هیئتهــای نظارت بر تشــکلهای اســلامی دانشــگاهیان گفــت: «عجلــه، شــعارمحوری، سیاســت پوپولیســتی، عدالت توزیعــی و بدون مشورت با کانونهای علم و دانشگاه، اداره کشور را با نقصان مواجه خواهد کرد». حجتالاســلام مجید انصاری عنوان کرد: «امیدواریم کاندیداهای محترم و طرفدارانشــان گذشــته را جبــران کنند کــه در ایــام انتخابات، فضــای بیاخلاقی حاکم شــد و اســتارت برخی ناهنجاریها، از مناظرات کاندیداها زده شد. در آن مقطع اخلاق عمومی و سیاسی آســیب جدی دید. امیدواریم در این دوره از انتخابات انصاف، عدالــت و اخلاق و قانون بر فضا حاکم شــود». او انتخابــات را فرصتی برای ارتقای آگاهی مردم نســبت به اقدامات جاری در کشور معرفی کرد و گفت: «دولت و رئیسجمهور مســتقر معمولا یک پای انتخابات است، اما بیان دستاوردها و خدمات دولت و رئیسجمهور، الزاما تبلیغ نیســت، چون بیان دســتاوردها و خدماتی که صــورت گرفته، چــه از ســوی رئیسجمهور مســتقر و چه از ســوی دیگر کاندیداها، اگر بیان خدمــات آن حوزهها، صرفنظر از تبلیغات فردی باشــد، نهتنها خلاف قانون نیست، بلکه استفاده مطلــوب و قانونــی از فرصتی اســت که جامعه آمادگی بالاتری برای شــنیدن حرفها در راستای تصمیمگیــری بهتر دارد». انصاری بــا بیان اینکه امــروز با کمال تعجب دیدم یکــی از کاندیداهای محترم القای شــبهه کرده بود کــه بیان خدمات و اقدامــات دولــت و رئیسجمهــور، تبلیغــات زودهنگام اســت، افزود: «از آغــاز انقلاب تاکنون تفاوت انتخابات ریاســتجمهوری بــا انتخابات مجلس و شــوراها این بوده است که در انتخابات مجلس و شــوراها کاندیداها باید از مدتی قبل از ســمتهای ملی و منطقهای خود اســتعفا داده باشــند، اما در انتخابــات ریاســتجمهوری این ملاحظه قید نشده و درست هم قید نشده است.»

او گفت: «میگویند چرا در صد روز اول دولت مشــکلات حل نشــد، اما اینها توجه ندارند برای برداشتن آواری که بر سر اقتصاد کشور خراب شده بود، چند سال فرصت هم کافی نیست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.