قوه قضائیه درباره فیلتر تلگرام صوتی پاسخگو باشد

Shargh - - سیاست -

ایرنا:

نایبرئیس مجلس بــا انتقاد از فیلتر تماس صوتی شبکه پیامرسان تلگرام گفت: قوه قضائیهباید در جایی که جرمی اتفاق افتاده، وارد شود؛ بنابراین مســئولان این دستگاه باید درباره اقــدام اخیر خود توضیح دهنــد. فقط کارگروه تعیین مصادیق محتــوای مجرمانه باید درباره فیلتر شــبکههای اجتماعــی و امکانات مرتبط بــا آن و در یک فرایند رأیگیــری، تصمیمگیری کند؛ بنابراین ورود مســتقیم قوه قضائیه به این موضوع کار درســتی نبوده است. علی مطهری افزود: حتی مســدودکردن برخی شــبکههای اجتماعی که گمان میرود ریشــه صهیونیستی داشــته باشــند، باید پس از طی فرایند قانونی باشــد؛ درحالیکه پیامرســان تلگرام در کشور دارای چنین مشــکلی نیســت و فیلتــر تلگرام صوتــی با توجه به اینکه میتوانســت خدمات رایــگان به مردم ارائه دهــد، توجیهی ندارد. او گفت: اگرچــه فیلتر تماس صوتــی تلگرام به دلیل کاهــش درآمد اپراتورهــای داخلی بوده است؛ اما بازداشت مدیران چند کانال تلگرامی حتما جنبه انتخاباتی دارد که قوه قضائیه هنوز به آن نیز پاسخ درستی نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.