درس انتخاباتی مراجع

Shargh - - سیاست -

مســجد اعظم قــم روز گذشــته، مجلس درس مراجعی بود که انتخابات را چاشــنی خارجفقه خود کرده بودند. آیتالله نوریهمدانی و مکارمشــیرازی در درس خارجفقــه خود، اهمیــت انتخابات و لزوم مشارکت گسترده مردم در انتخابات را گوشزد کردند. توصیه به نامزدهای انتخابــات و نیز توصیه به لزوم توجه و اطاعت از تصمیمات شــورای نگهبان از دیگر مواردی بــود که این دو مرجع به آنها اشــاره کردند. مکارمشیرازی و نوریهمدانی البته از جمله مراجعی بودند کــه قبل از عیــد، دیدارهایی را با تشــکلهای اصولگرا و نامزدهای آنها انجام داده بودند. جمعیت مؤتلفــه بههمــراه مصطفی میرســلیم بــا آیتالله مکارمشیرازی دیدار کرد و اعضای جمنا هم به دیدار آیــتالله نوریهمدانی رفته بودند. روز گذشــته هم آیتالله ناصر مکارمشیرازی در جلسه درس خارجفقه خود گفــت: نامزدهــای انتخابات مراقب باشــند تا ســخنان آنان، به چهره نظام در عرصــه بینالمللی لطمــهای وارد نکنــد. بــه گــزارش ایرنــا، او افزود: نامزدهای انتخابات و مردم وظیفه دارند خطقرمزهای نظام جمهوری اســامی را رعایت کنند. در جمهوری اسامی نامزدها و طرفداران آنها مسئولیت دارند که دروغ نگوینــد، وعده دروغ ندهند و عوامفریبی نکنند؛ ما مسلمانیم و اعتقاد داریم در روز جزا باید در مقابل همه کارهایی که انجام دادیم پاسخگو باشیم، بنابراین نباید برای رســیدن به قدرت دیگــران را تخریب کرد و بــه مردم دروغ گفت. او با اشــاره به اینکه مردم از عوامفریبی و تخریب خوششان نمیآید، افزود: حفظ آبروی مسلمان مانند خون او حرمت و اهمیت دارد، بنابراین نباید در دایره امتحان انتخابات برای رسیدن به قدرت هر کاری را انجام داد. او ادامه داد: کسی گفته بود اگر فان فرد رئیسجمهور شود، ایران به کشوری مانند سودان تبدیل میشود؛ گفتن این حرفها برای پیروزی در انتخابات صحیح نیست. به گزارش فارس، آیتالله حسین نوریهمدانی هم با اشاره به موضوع بررسی صاحیت نامزدهای انتخابات و با بیان اینکه شورای نگهبان برای تشخیص صاحیت افراد قانون معین کرده اســت، گفت: اگر کســی بخواهد در برابر آن چونوچرا بگوید و اعتراض کند گناه مرتکب شده و امام خمینــی )ره( در چند بخش بیان کردهاند اگر کسی در برابر تصمیم شــورای نگهبان اعتراض کند گناه کرده و نهتنها گناه، بلکه مفسد فیالارض است؛ زیرا قانون اساســی مملکت اســت باید به آن از نظر عظمت نگاه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.