200 میلیون تعرفه انتخاباتی در بانک ملی منتشر شد

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران با تشــریح پارامترهای امنیتی برگههای انتخاباتی گفت: درمجمــوع 200 میلیون تعرفه برای ســه انتخابات پیشِرو در 29 اردیبهشــت چاپ شــده اســت. به گزارش تارنمای بانک ملی ایران، «رضا منصوری» با اشــاره به چاپ تعرفههای انتخابات ریاســتجمهوری، اظهار کرد: برای سه انتخابات ریاســتجمهوری، شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و نیز میاندورهای مجلس شورای اسامی درمجموع 200 میلیون تعرفه آماده شده است.

وی افزود: ایــن تعرفهها با حداکثر پارامترهای امنیتی و روی کاغذها و نشانههای چاپ ضدجعل منتشــر شــده اســت. منصوری با یادآوری اینکه درمجموع 10 نشــانه امنیتی در ایــن تعرفهها به کار گرفته شــده اســت، گفت: امنیــت نوع چاپ و کاغــذ این تعرفهها بســیار بالاســت و در هیچ جای دیگــری قابل چاپ نیســت. بــه گفته وی، این نشــانهها هم در خمیره کاغــذ و هم در چاپ به کار رفته اســت که قابل اسکن و چاپ نیستند؛ مرکبهایــی که در چاپ این تعرفهها به کار رفته مرکبهای مغناطیســی و نامرئی - حرارتی است که اگر کســی بخواهد آنها را اســکن و کپی کند، مخدوش میشوند. منصوری تصریح کرد: شماره سریالهای مغناطیســی قابل کنترل نیز به وسیله سیســتمهای دیجیتالی و مغناطیســی با حداکثر ایمنی و تکنولوژی روز دنیا استفاده شده که برای نخستینبار با این ضریب اطمینان در ایران استفاده شــده است. مدیرعامل شــرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران یادآور شــد: فرایند چاپ این تعرفهها با حضور نمایندگان شــورای نگهبان، وزارت کشور و ناظران ستاد انتخابات با تدابیر خاصی انجام شده است. به گزارش ایرنا، دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری و نیز پنجمین دوره شــوراهای اسامی شهر و روستا 29 اردیبهشتماه جاری در سراسر کشور برگزار میشود.

همچنین قــرار اســت در ایــن روز، انتخابات نخســتین میــاندورهای دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در چهار حوزه انتخابیه شامل «اهر و هریس» و «مراغه و عجبشــیر» در استان آذربایجان شــرقی، «بندرلنگه، بستک و پارسیان» در اســتان هرمزگان و شــهر اصفهان در اســتان اصفهان برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.