دولت روحانی یک دولت اجتماعی

Shargh - - اقتصاد -

از ســوی دیگــر با تأکیــد ویژه وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درخصوص ضــرورت تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر برای بازگشت به تحصیل کــودکان بازمانــده از تحصیل، با همــکاری وزارت آموزشوپــرورش و ســازمان مدیریــت و وزارت دادگســتری بــرای اولینبار بانــک اطاعات جامع 120 هــزار کودک بازمانــده از تحصیل در سراســر کشــور تهیه شــد و هماکنــون در چارچوب طرح تقســیم کار ملی و با همراهی وزارت کشور اقدمات منطقهای گستردهای برای بازگشت به تحصیل این کودکان در حال اجراســت. همینجا باید متذکر شد ورود دغدغهمندانه رهبری نظــام و اولویتگذاری رئیسجمهــور محتــرم در حوزه کنتــرل و کاهش آســیبهای اجتماعی از عوامل اصلــی در بهبود برخی شــاخصهای اجتماعی و حرکتِ درست در مســیر کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است. آنچه گفته شــد همه فعالیتهــای صورتگرفته نیست و مصداق مشت نمونه خروار است.

نکته آخــر اینکه به هیــچ عنــوان نگارنده این مطلب مدعی نیســت اقدامات انجامشده در حوزه اجتماعی کامل یا بینقص بوده است اما بهجرئت میتــوان ادعــا کرد بــا تــداوم اقدامــات مدبرانه انجامشده در ســالهای گذشته میتوان امیدوارانه به ســمت کنترل و کاهش آســیبهای اجتماعی پیش رفت. *مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.