مرگ ژاپنیها بهخاطر اضافهکاری زیاد

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

نخســتوزیر ژاپن برای کاهش مرگومیر شــهروندان این کشــور بهدلیل انجام اضافهکاری بیش از حد، ســقف آن را صد ساعت در ماه قرار داد. اعتیاد ژاپنیها به کارکردن اینبار موجب شد بــرای اولینبار طرح کاهش اضافــهکاری آنها به میان بیاید؛ این در حالی اســت که دیگر هر ژاپنی بیشتر از صد ساعت در ماه نمیتواند اضافهکاری داشته باشــد. علت اصلی این طرح جلوگیری از مرگومیر ژاپنیها بهدلیل اضافهکاری زیاد اســت که البته گروهی از منتقدان این طرح معتقد هستند محدودکردن میزان اضافهکاری ژاپنیها نمیتواند راهــکاری برای جلوگیــری از مرگ آنهــا بهدلیل کار زیاد شــود. براســاس آمار رسمی ژاپن، سالانه شماری از شــهروندان شاغل این کشــور بهدلیل انجام اضافهکاری زیاد دچار سکته مغزی، حمله قلبی و خودکشی میشــوند. در همین ارتباط در کارگروهی که به ریاست «شینزو آبه»، نخستوزیر ژاپن، برگزار شــد، حداکثر اضافهکاری در ماه صد ســاعت اعام شده است. نخستوزیر ژاپن اجرای این طرح را گامی تاریخــی در جهت تغییر روش کارکردن مــردم ژاپن خواند. شــرکتهای زیادی در ژاپــن وجــود دارند که کارمنــدان آنها بهدلیل اضافهکاری زیاد در معرض مرگومیر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.