جهانگیری بستههای رونق تولید و اشتغال را ابلاغ کرد

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

معــاون اول رئیسجمهوری روز گذشــته در اباغیهای، دســتگاههای اجرائی و وزارتخانههای مختلــف را بــه اجرای «بســتههای رونــق تولید و اشتغال» در سال 96 مکلف کرد. اسحاق جهانگیری در این اباغیه تأکید کرده است: دستگاههای اجرائی باید برنامه اجرائی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بســتهها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایــش اقتصاد مقاومتی- نیپــا» تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات بهعملآمــده برای اجرای این مصوبه را به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارائه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.