بیانیه 2۰۰ نماينده درباره پارس جنوبی

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: بیــش از 200 نماینــده مجلس شــورای اســلامی در بیانیهای با اشــاره بــه بهرهبرداری از فازهای جدید منطقه گازی پارس جنوبی این امر را نماد تحقق سیاســتهای اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.

در بیانیــه نماینــدگان که از ســوی علیاصغر یوســفنژاد، عضو هیئترئیسه مجلس در جلسه علنی صبح چهارشــنبه مجلس قرائت شد، آمده است:

«افتتــاح همزمان شــش فاز توســعه میدان عظیــم گازی پارس جنوبی و شــروع بهرهبرداری از لایــه نفتی این میدان و چهار طرح پتروشــیمی در 27 فروردین ماه 96 با ســرمایهگذاری قریب به 20 میلیــارد دلار برگ افتخار زرینی برای جمهوری اســلامی ایران و مؤید کارآمدی و توانمندی نظام در ســختترین شــرایط تحریمهــای ســتمگرانه علیه صنعت نفت کشــور اســت. امروز مجموعه پارس جنوبی بهعنوان نماد تحقق سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در تــارک نظام میدرخشــد. پیگیری سرســختانه بــرای اجــرای منویات مقام معظم رهبری در برداشــت شایسته و منصفانه از میدانهای مشترک بحمدالله امروز و در این دولت با بهرهبــرداری از 11 فاز پــارس جنوبی به خوبی محقق شده است.

فعالیت تحسینبرانگیز شرکتهای پیمانکاری و سازندگان ایرانی در اجرای طرحهای توسعهای این میدان همراه با تکمیل زنجیره ارزش با احداث همزمان طرحهای متعدد پتروشــیمی از مصادیق رویکردهای تولیــد درونزا، برونگرا و دانشبنیان میباشد.

ما نمایندگان ملت این موفقیت و افتخار بزرگ را به محضر ملت، مقــام معظم رهبری، خانواده معظم شــهدا و ایثارگــران، رئیسجمهور محترم، دولت و همــه دســتاندرکاران طرحهای عظیم پارس جنوبی در بخشهــای مختلف گاز، نفت و پتروشــیمی تبریک میگوییم و امیدواریم در سایه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شاهد شکوفایی بیشتر تولیدکنندگان این حوزه باشیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.