آغاز فاز دوم سهام عدالت

Shargh - - اقتصاد -

تسنیم:

مشــمولان ســهام عدالت میتوانند با مراجعه به ســامانه این ســهام و ورود شماره شــبای حســاب بانکی خود براي دریافت ســود سهام عدالت اقدام کنند.بر این اساس در مرحله دوم از مراحل ســهگانه سهام عدالت، مشمولان میتوانند با مراجعه به ســامانه ســهام عدالت به نشــانی www.samanese.ir شــماره شــبای حســاب خود را وارد کنند و منتظر دریافت سود سهام عدالت خود تا پایان امسال باشند.همچنین درخصوص جزئیات مرحله دوم ســهام عدالت باید گفت مشمولان ســهام عدالت میتوانند به صورت تدریجی همانند مرحله اول به ســامانه ســهام عدالت وارد شــوند و در صفحه مربوط به رؤیت «صورتحســاب تســویه اقساط سهام عدالت» با کلیک روی کلید «ثبت شــماره شباي بانکی» به صفحه «ورود شــماره شباي بانکی» دسترســی پیــدا کنند.این گــزارش میافزاید: در ایــن صفحه لازم اســت هــر یک از مشــمولان، شماره شباي بانکی مربوط به یک حساب بانکی معتبــر که امکان واریز وجه از ســوي ســازمان خصوصیســازی را داشته باشــد، به همراه یک شــماره تلفن همراه با امکان دسترسی و ارسال پیام احتمالی از سوي این سازمان، به این سامانه معرفــی و ثبــت کنند.البتــه چنانچه مشــمول، حســاب بانکی نــزد بانکها یا مؤسســات مالی اعتباری عضو شبکه شتاب نداشته باشد، میتواند با مراجعه تدریجی به بانکهــا اقدام به افتتاح حساب کند و سپس شــماره شباي بانکی مرتبط با آن حساب را از طریق شعب آنها، دستگاههای خودپرداز ATM(،) اینترنتبانــک، تلفنبانک یا ســایر امکانات بانکی دریافت و شماره 24رقمی شــباي بانکی خود را بدون حروف IR در سامانه ســهام عدالت وارد کند.همچنین چنانچه افراد از گذشــته دارای حســاب بانکی و شماره شباي بانکــی مرتبط بــا آن بانک هســتند، صرفا کافی است شماره شباي بانکی آن حساب را به سامانه معرفی کنند و لازم نیســت مجــددا برای افتتاح حســاب جدید به بانک مراجعــه کنند.بهعلاوه اینکه اطلاعات شــماره شــباي بانکی اعلامی به سامانه باید متعلق به شــخص مشمول باشد و شــماره شباي بانکی متعلق به وکیل، قیم و ولی یا هر فرد دیگری قابل قبول نبوده و با تأیید نهایی مواجه نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.