تکذیب تعطیلی زاگرسخودرو بروجرد

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت لرســتان خبر تعطیلی زاگرسخــودرو بروجرد را کذب دانســت و گفت: این واحد صنعتی بــه عظیمخودرو واگذار شــده و درحالحاضر فعال اســت. محمدرضا صفیخانی افزود: این کارخانه تعطیل نشــده اســت و تعدادی کارگر همیشــه در آن فعال هســتند. وی با بیان اینکــه پروانه فعالیت بــرای عظیمخودرو صادر شــد و اکنون عظیمخــودرو این واحد صنعتــی را در اختیــار دارد، گفت: ایــن واحد صنعتی تــا قبل از این واگــذاری نیز در بخش رنگ با شــرکت ســایپا قرارداد داشــت و کارگرانی در این واحد مشغول به کار بودند. وی بــا تأکید بر اینکــه زاگرسخودرویــی دیگر در کار نیســت، افزود: عظیمخودرو این واحــد صنعتی را به صورت اجاره به شرط تملیک 10ساله در اختیار گرفته و به صورت رســمی و محضری متعهد شــده اســت این واحد صنعتی را در مدت شــش مــاه بهرهبرداری کامــل و قراردادهای خود را احیا کند. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرســتان گفت: عظیمخودرو قراردادهایــی با زامیــاد و یک شــرکت چینی منعقد کــرده و به دنبال این اســت که برند پروتــون را نیز به ایــن واحد صنعتی برگرداند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرســتان نیز با تکذیب تعطیلی و بیکارشدن کارگــران عظیمخــودرو اظهار کــرد: درحالحاضر 40 کارگــر در این کارخانه مشــغول به کار هســتند و 28 کارگر از 15 اردیبهشــت امسال به کار گرفته میشوند. علی آشــتاب افزود: عظیمخودرو چندین قرارداد بزرگ نیز با شرکتهای مختلف منعقد کرده است. کارخانه زاگرسخودرو در بخش اشترینان شهرستان بروجرد و در ســهراهی بروجرد - ملایر - نهاوند قرار گرفته است و از ســال 1375 شــروع به فعالیت کرد. این شرکت با کارخانجات خودروسازی پروتون مالزی قرارداد داشت و خودروهایی با نام پروتون تولید میکرد. این کارخانه در دولت قبل در آذرماه سال 91 به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد و بیش از 400 کارگر آن بیکار شدند. اخیرا با تلاش و پیگیری دولتمردان دولت تدبیر و امید مشکل این واحــد صنعتی با واگذاری به عظیمخودرو برطرف شده و این شــرکت ملزم شده است در مدت شش ماه از تمام ظرفیت تولید این کارخانه اســتفاده کند. برخی رســانهها دیروز خبر تعطیلی زاگرسخودرو را منتشر کردند که از سوی مسئولان مربوطه تکذیب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.