ارسال طرح ساماندهی تعطیلات به مرکز پژوهشها

Shargh - - اقتصاد -

تسنیم:

سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس از ارســال طرح ســاماندهی تعطیلات برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد.سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ساماندهی تعطیلات، گفت: طرح ســاماندهی تعطیــلات موافقــان و مخالفان جدیای داشــت.وی با بیان اینکه براساس آییننامه داخلی مجلس، کمیســیونها میتوانند طرحهایی را که نیاز به کار کارشناســی بیشتر و جامعتری دارد، برای انجام کار تحقیقاتی بیشــتر به مرکز پژوهشها ارســال کنند، ادامــه داد: بنابراین طرح ســاماندهی تعطیــلات نیز به منظور انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شد.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قرار است کارشناسان مرکز پژوهشها در شش ماه این طرح را بررســی کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اجتماعی ارســال کنند تا این طرح مجددا در کمیسیون بررسی و کلیات آن رأیگیری شــود.خدادادی در تشریح این طرح گفت: براســاس این طــرح، برخی از تعطیلات رســمی جابهجا و برخی دیگر نیز حذف میشــدند، البته در طــرح مذکور پیشبینی شــده بود روزهای دیگری به تعطیلات رســمی کشــور اضافه شود، به عنــوان مثال در ایــن طرح آمده بود شــنبه به جای پنجشــنبه تعطیــل و روز 12 فروردیــن مصــادف با روز جمهوری اســلامی ایــران و روز 15 خرداد دیگر تعطیل نباشد.پیش از این در جلسه )24 بهمن( سال گذشته اعضای کمیســیون اجتماعی مجلس، طرح ســاماندهی تعطیلات را در کمیســیون اجتماعی با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و سازمان برنامه و بودجه بررســی کرده بودند کــه در نهایت اعضای کمیسیون کلیات این طرح را رد کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.