آینه

Shargh - - سیاست -

آزادی، حلقه وصل دانشگاه و جامعه هادی خانیکی:

... تجربه نشان داده است که حلقه وصل میان دانشــگاه، جامعه و سیاست عنصر آزادی و احســاس امنیت در دانشگاه اســت. دانشگاهی که استاد و دانشجوی آن در هراس نیندیشد و در مخاطره فعالیــت نکنــد میتواند عقل نقــاد جامعه خویش باشــد و اگر برای همه مشکلات جامعه راهحل ندارد، دستکم توان طرح پرسش داشــته باشد. متأسفانه در آن هشــت ســال دشــواری که در کشــور گذشت دانشــگاهیان و دانشــجویان چنان آسیب دیدهاند که هنوز میتوان عوارض اجتماعی، فرهنگی و سیاســی آن را بــه وضوح مشــاهده کرد. خوشــبختانه دولت اعتدال توانست بخشــی از این شرایط ذهنی و عینی را بهبود بخشــد. اگرچه مخالفان دولت بیشترین هم و غــم خود را در متوقفکردن سیاســت تدبیر و امید در دانشــگاه متمرکز کردهاند. بهوضوح و به روشــنی دیده میشود که اختلال در اصلاح مدیریتهای عالی این بخش و نهایتا اســتیضاح وزیری که به تناســب نیازهای توسعهای نهاد دانشگاه رویکردهای سنجیده عقلانی داشــت نهتنها هدف ناکارآمدکردن دولت را دنبال میکرد بلکه به استقبال انفعال دانشگاهیان و دانشجویان نیز میرفت...

با شوخي كشور اداره نميشود ابوالقاسم ســرحديزاده:

... شــوخي به همین جا ختم نميشــود، جدا از صف مردم عادي براي ثبتنام، چهرهاي که بهتنهایي براي کشــور بحرانهاي گوناگون به ارمغان آورد، نشســت مطبوعاتي ميگذارد، هل من ناصر مبارز ميطلبد و درنهایت باز هم به وزارت کشور مراجعه ميکند تا باز هم ســکاندار شود! قدرت به او مــزه داده و ميخواهد دوباره بــا فرمانهاي عجیب و غریبش مــردم را به لبه پرتگاه ببرد و این میان کســي نیســت که پدال ترمز را براي او فشــار دهد. او هشــت سال کشــور را به شــکل بازي کودکانه اداره کرد و مزه شــیرین قدرت زیر زبانــش باقي مانده و دوبــاره آمده است.هرگاه مسائل جدي و شوخي با هم قاطي شوند، صحنه تراژیك پایان ماجرا را رقم ميزند. تراژدي ما کنار گذاشتهشدن دلســوزان واقعي از سوي افراد غیردلسوز است. خدمتگزاران مردم و انقلاب کنار ميروند و عدهاي به اصطــلاح انقلابي به میدان آمدند تا دســتاوردهاي انقلاب را در حرف گسترش دهند ولي عملا دسته دسته دستاورد به باد دادند و باز هم کوتاه نميآیند.

تحمیل هوو در روز آخر وضعیت روحانی را متزلزل كرد

... اصلاحطلبــان صریحــا میگوینــد روحانــی اصلاحطلب نیست و باید نامزد اصلاحطلب مستقل در انتخابات داشته باشــیم. ثانیا آنها تصریح کردهاند دولــت یازدهــم را صرفا در حد اجــارهای میبینند و ثالثا خبرها حاکی اســت کــه روحانی تا صبح آخرین روز ثبتنــام، مخالــف نامــزدی جهانگیــری بــوده امــا اصلاحطلبــان وی را مجــاب کردهانــد نامزدی جهانگیری را بپذیــرد... اما هوو از میان اصلاحطلبان چه، که با اکراه توســط روحانی پذیرفته شــد؟ اگر در نظرسنجیها، روحانی از جهانگیری عقب افتاد چه؟ آیا باز هــم به روحانی وفادار میمانند یا او را وادار به کنارهگیری به نفع نامزد جدید خود میکنند؟ در چنین احتمالی روحانی ولو ناراحت شــود، چقدر میتواند مقاومت کند یا تمکین میکند؟... .

احتمالا قالیباف رقیب اصلی روحانی است حمیدرضا جلاییپــور:

... به نظر من رقیب واقعی جناح اصلاحطلب با محوریت روحانی، قالیباف است. حتی این احتمال وجود دارد که رئیسی به نفع قالیباف از صحنه انتخابات کنار رود یا قالیباف به نفع رئیســی کنار برود و معاوناول او باشــد. چند روز دیگر معلوم خواهد شد. هرچند قالیباف، قبلا در جمنا اعلام کرده بود که به نفع آقای رئیسی ثبتنام نخواهد کرد اما به یکباره در انتخابات ثبتنام کرد! البته اصولگریان تندرو در نظر دارند چند کاندیدا را در برابر روحانی قرار دهند تا انتخابات دو مرحلهای شــود. ما اصلاحطلبان هم تلاش میکنیم روحانی در مرحله اول پیروز شود...

تحقیرمضاعفروحانی! میکائیل دیانی:

داســتان ریاســتجمهوری حسن روحانــی درامــی بود که ایــن روزها تبدیــل به یک تراژدی غمبار شده است. روحانی سال 91 در شرایطی کاندیداتــوری خود را بــرای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرده بود که تقریبا هیچکس او را جدی نمیگرفت. او حتی در تحلیلها هم نامش در کنار گزینههایی چون هاشمیرفسنجانی، محمدعلی نجفی و اســحاق جهانگیری از کارگــزاران و عارف از اصلاحطلبان قــرار نمیگرفت. اما روحانی با معجزه معکــوس اصولگرایی و خطاهای اســتراتژیک آنها و همچنین اقناع خاتمی و هاشمی برای حمایت از خود و کنارکشاندن عارف از صحنه انتخابات در نهایت تنها با اختلاف هفتدهم درصد رئیسجمهور ایران شد. این پیروزی هر چند حداقلــی برای روحانیای که در روزهای اول کســی او را حتی جدی نمیگرفت قطعا میتوانســت یک درام عاشقانه باشــد اما از آنجا که روحانی کاریزمای لازم را نداشت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.