آینه دیروز

Shargh - - سیاست -

احمدینــژاد: هیچ قدرتی جســارت تهدید منافع ملت ایران را ندارد

شــورای نگهبان صحت انتخابــات را در 20حوزه دیگر تأیید کرد

عمر موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، مخالفت خود را بــا اتخاذ معیارهــای دوگانه در برخــورد با برنامه هستهای ایران و ســلاحهای اتمی رژیم صهیونیستی اعلام کرد

مهدویکنی و حدادعادل: مردم تهران به تمام 11 نامزد جبهه متحد اصولگرایان رأی بدهند

آیتالله جنتی: هر بــرگ رأی مردم تیری به قلب دشمن است

محمــدی گلپایگانــی، رئیس دفتــر مقام معظم رهبــری: امنیت کامل ایــران از برکت نظام جمهوری اسلامی است

تأکید رئیس مجلس در آستانه دور دوم انتخابات: مردم به نامزدهای دردآشنا رأی دهند

موســیپور، رئیس شــورای اطلاعرســانی وزارت کشــور، خبر داد: افزایش تعــداد حوزههای انتخابیه مرحله دوم به ۵۴ حوزه

آیتالله مهدویکنــی: به 11 نامــزد جبهه متحد اصولگرایان رأی میدهم

یحیــوی، رئیــس هیئــت پارلمانی ایــران: طرح اتهامات علیه ایران با اغراض سیاسی صورت میگیرد

عــزتالله یوســفیان، عضو کمیســیون حقوقی و قضائی: رئیسجمهور، شخصا پیشرفت مصوبات دور اول استانها را بررسی کند

مهدی کوچــکزاده، نماینده مجلــس: متحدان اروپایی بــا آمریکا در حد صــدور قطعنامه همکاری میکنند

پاشاییفام، معاون اقتصادی بانک مرکزی: فضای نامناسب کســبوکار از عوامل هدایتنشدن درست نقدینگی است

نخستوزیر اسرائیل: ایران به یک قدرت هستهای تبدیل نخواهد شد

وزیر دفاع: در صورت تعرض بلایی بر سر اسرائیل میآوریم که پشیمان شود

محمدرضا باهنر، رئیس فراکســیون اصولگرایان: مجلس هفتم، بیش از تورم به فکر بیکاری بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.