رئیس مجلس ابلاغیه آیتالله جنتی را رد کرد

Shargh - - سیاست -

شــرق:

یک روز پس از انتشــار ابلاغیه آیتالله جنتی، دبیر شــورای نگهبان، دربــاره عدم حضور افراد غیرمســلمان در شــوراهای شهری که در آن شهر اکثریت مســلمان هستند، نمایندگان مجلس به آن واکنش نشــان دادند؛ البته چند ساعت پس از انتشار این ابلاغیه، سخنگوی شورای نگهبان هم توضیحاتی درباره آن ارائــه کرده بود. با وجود این نماینده زرتشــتیان در مجلس شــورای اسلامی در گفتوگو با «ایســنا» از دستور رئیس مجلس برای رعایتکردن قانون درباره حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شــوراها خبر داد؛ یعنی بهعبارتی این ابلاغیه پذیرفته نشــد. این ابلاغیــه در حالی صادر میشود که «ســپنتا نیکنام»، از شهروندان زرتشتی یزد، از سال 1392 عضو شورای شهر یزد است.

لاریجانی رد کرد

«اســفندیار اختیــاری» گفته «پیــرو نامهای که صبح چهارشــنبه درباره جلوگیریکــردن از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شــورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شــورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مســتقیما به هیئت نظــارت بر انتخابات شــوراها دســتور داد مطابق قانون اقدام کنند». او افزود: «پس از دســتور آقــای لاریجانی، با اعضای هیئتهــای نظــارت بر انتخابــات شــوراها که از نماینــدگان مجلس هســتند نیز گفتوگو شــد و اکثریــت آنهــا هم با ادامــه اجرای قانــون فعلی موافــق بودند و قرار شــد دقیقا مُرّ قانــون در این زمینه اجرا شــود و تغییــری در آن صورت نگیرد». نماینده زرتشــتیان در مجلس ادامه داد: «براساس قانون فقط مجلس وظیفــه قانونگذاری را دارد و شــورای نگهبان میتواند نظر فقهی خود را درباره طرحهــا و لوایح مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانــی قانونی اعلام کند. مجلــس نیز در صورت ایراد شــورای نگهبان، یا قانون را اصلاح میکند یا بر مصوبه خود اصــرار میورزد و تعیینتکلیف به مجمع تشخیص واگذار میشــود؛ بنابراین قانونی که 2۰ ســال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصــلاح این قانون، باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود». سهشنبهشب ابلاغیهای از ســوی آیتالله جنتی منتشر شد که در بخشی از آن آمــده: «با عنایت به اطلاعــات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نمودهاند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شــورای نگهبان لازمالاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده 2۶ قانون تشــکیلات، وظایف و انتخابات شــوراهای اســلامی کشــور و انتخاب شهرداران مصوب 13۷۵ نسبت به چنین مناطقی بــا نص فرمایشــات بنیانگذار جمهوری اســلامی ایران حضرت امام خمینــی علیهالرحمه در تاریخ ۷/12/13۵8 مذکــور در صحیفه نور )جلد ۶، چاپ 13۷1، صفحه 31( مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».

توضیحاتکدخدایی

بااینحال «عباســعلی کدخدایی»، ســخنگوی شــورای نگهبان، در توضیح ابلاغیه آیتالله جنتی گفته «ایــن نظریه فقهی فقهای شــورای نگهبان نســبت به تبصــره قانــون، مربوط به شــوراهای اســلامی است، در مکانهایی که اکثریت جمعیت را مســلمانان تشــکیل میدهنــد، حضــور افراد غیرمســلمان در شــوراهای شــهر خلاف شــرع تشــخیص داده شــده اســت». او تأکید کرد: «این موضوع در جایی صادق است که اکثریت مسلمان هســتند، مفهوم مخالف این است که اگر در جایی اکثریت غیرمسلمان باشند، ایرادی ندارد».

مطهری:منتظرتوضیحشوراینگهبانهستیم

درهمینحــال نایبرئیــس مجلس شــورای اســلامی در پاســخ به اخطار میرزایینکو، نماینده دماوند، درباره اظهار نظر دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه اقلیتهای دینی نمیتوانند در شــوراهای شــهر حضور پیدا کننــد، گفت: «منتظــر توضیح شورای نگهبان هستیم. مثل اینکه رئیس مجلس نیز اقدامی انجام داده که انشــاءالله مطلب روشن شــود». قاســم میرزایینکو در اخطــاری در پایان جلســه علنی دیروز مجلس گفت: «رئیس شورای نگهبان اعلام کرد براســاس تبصره ماده 2۶ قانون مصوب ســال ۷۵، اقلیتهای دینی نمیتوانند در شوراهای شهر حضور پیدا کنند و باید رد صلاحیت شوند». او افزود: «این اظهار نظر در حالی است که طبق قانون، نظارت بر انتخابات شــوراها بر عهده مجلس است و اصلاحیههای قوانین در سالهای ‪8۶ ،۷۵‬ و 92 چندینبار به شورای نگهبان رفته که برخی خلاف موازین شــرعی تشــخیص داده شده و در مجمــوع این قوانین به تأیید شــورای نگهبان رسیده اســت». علی مطهری، نایبرئیس مجلس که اداره جلســه را بر عهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: «این موضوع مقداری مبهم است، ما منتظر توضیح سخنگوی شورای نگهبان دراینباره هستیم، چون وقتی مصوبهای به تصویب مجلس میرســد و شــورای نگهبان نیز آن را تأیید میکند، نمیتواند اظهار نظر کند. به نظرم اســتناد به اصل چهارم قانون اساســی دراینباره بهدلیل اعلام نظر شورا نافذ نیست .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.