بازداشت اينچنینی افراد کار درستی نیست

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

مســعود پزشــکیان، نایبرئیــس مجلــس شــورای اسلامی، با تأکید بر نادرستبودن شیوه برخورد بــا ادمینهــای کانالهای تلگرامــی بازداشتشــده، گفت: «این درســت نیست کــه هشــداری ندهیــم و ناگهــان، 12 کانال را ببندیم و اجــازه ندهیم کســی این افراد را ببیند و تکلیفشــان را هم روشن نکنیم که چرا و چگونــه بایــد محاکمــه شوند». او با اشــاره به بازداشت 12 نفر از ادمینهای کانالهای تلگرامــی اصلاحطلــب، حامی دولــت و فضای امنیتی کشور در آستانه انتخابات گفت: «بازداشت اینچنینی افراد کار درســتی نیســت، اگر سیستم ما هوشــیار و آگاه اســت، باید در قدم نخست به افراد اعلام کند راهی که میروند اشــتباه است و به جــاده خاکی رفتهاند». او گفت: «این درســت نیســت که صبــر کنیم افــراد گمراه شــوند، بعد برایشان پرونده درســت و یکباره 12 ادمین کانال تلگرامی را بازداشت، یا سایت و رسانه را تعطیل کنیم». نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «درواقــع اگر واقعــا این فضا را رصــد میکنیم، اساســا چرا بایــد اجازه دهیم جوانــان به ته دره بیفتند؟! باید پیش از آنکه این اتفاق بیفتد، اقدامی میکردیــم، بــه آن افــراد اطلاع میدادیــم، یا اطلاع عمومــی میدادیم تا همه بفهمند یک رســانه خارج از چارچوبهــای قانونــی و اشــتباه مــیرود». عضو هیئترئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در واکنش به این سؤال که آیا بــا توجه به اظهــار نگرانی رئیــس ایــن فراکســیون و دیگر اعضا احتمال اقدامی مؤثر در راســتای آزادی این افــراد وجــود دارد، گفت: «بههرحــال در مجلــس پیگیر هســتیم و قرار است جلســهای برگزار کنیم که مشــخص شود تکلیف چیست». او در پاســخ به این سؤال که آیا ممکن است پیش از انتخابات این افراد آزاد شوند، گفت: «مــا ادعای حــق و عدالــت و آزادی داریم و این مســائل را نمیتوان صرفا در تئوری پیگیری کرد؛ بلکــه باید در واقعیــت حق و عدالــت و آزادی محقق شــود». پزشــکیان در پایان بــا بیان اینکه باید ببینیم مردم درباره عملکرد ما چه میگویند، تصریح کرد: «متأســفانه مردم درحالحاضر نگاه خوبی نســبت بــه وضعیتی که ما مســئولان در کشــور ایجاد کردیم، ندارند و این نبود نگاه خوب مردم به عملکرد مسئولان، به نفع ما نیست، بلکه به ضررمان است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.