جبهه پایداری حمایتش از رئیسی را پس گرفت

Shargh - - سیاست -

شــرق:

جامعه روحانیت مبارز حامی ابراهیم رئیســی شــد اما جبهه پایداری حمایتش را پس گرفت. شــورای مرکزی جبهه پایــداری دیروز در بیانیــهای که خبرگزاریها روی خروجی خود قرار دادند، نوشت: «از همه اعضا و هواداران پرتلاش و خستگیناپذیر و بیادعا و خدوم خود در سراسر کشــور دعوت مینمایــد صادقانــه و خالصانه با مــدد از ارواح پاک و طیبه شــهیدان برای معرفی نامزد اصلح انقلاب حضرت آیتالله رئیسی به هر طریق شرعی ممکن تلاش نموده و همه اطرافیان و دوستان را به این مهم تشویق و ترغیب نمایند». ایســنا، شبکه خبر، خبرگزاری تســنیم و... این خبر را ابتدا منتشــر ولی بعــد از خروجی خود حذف کردند. این حــذف بعد از این صــورت گرفت که کانال رســمی تلگرام جبهه پایــداری هم آن را از خروجی خود حذف کرد. به گزارش ایســنا حوالی ســاعت 12 ظهر دیروز کانال رسمی تلگرام جبهه پایداری انقلاب اسلامی اعلام کرد که در انتخابات ریاســتجمهوری پیــشرو از ابراهیــم رئیســی حمایت میکنــد و بیانیه جبهه دراینباره بهزودی منتشــر میشــود. اما دقایقی بعد این خبر از روی خروجی کانال جبهه پایداری حذف شــد و به نقل از آقاتهرانــی دبیرکل این جبهه آمد: پایداری فعلا از هیچ گزینهای به شــکل رســمی اعلام حمایت نکرده و ما در زمان مناسب فرد اصلح را با صدور بیانیهای معرفــی خواهیم کرد. پیش از این اعلام شــده بود آیــتالله مصباحیزدی بــه یارانش در جبهه پایداری گفته اســت ابراهیم رئیســی نامزد اصلح اســت و از او حمایت کنند. ســعید جلیلی هم که چهار سال قبل نامزد اصلح این جریان بود و فعالیتهای یک سال گذشتهاش همه حاکی از قصــد و حضور جدی او در انتخابات بود بهیکباره از دور رقابتها کنار کشــید و ثبتنام نکرد. او در بیانیــهای اعلام کرد در بیــن نامزدها یک نفر فرد اصلح وجود دارد که باید به او رأی داد. مشخص اســت که اختلاف هم درون جمنــا، هم بین خود اصولگرایان و بهویژه درون جبهه پایداری بر ســر حمایــت از گزینههای اصولگــرای موجود آنقدر زیاد است که حتی بعد از اجماع در حمایت از یک نامزد، دچار تردید میشــوند یا حداقل انتشار خبر آن را بــه صلاح نمیداننــد! همچنین به گزارش خبرآنلاین، ســیدابراهیم رئیســی دو روز پیش در جلســه جامعــه روحانیت مبارز شــرکت کرده و به بیان برنامههای انتخاباتــی و انتقادات خود از دولت حســن روحانی پرداخته اســت. بنا بر این خبر، در پایان جلســه پس از اعلام نظرات مخالف و موافق، حجتالاسلاموالمســلمین سیدابراهیم رئیسی بهعنوان کاندیدای جامعه روحانیت مبارز انتخاب شــد. حجتالاسلاموالمسلمین سیدرضا تقــوی، عضو جامعه روحانیت مبــارز، نیز با عدم تکذیــب این خبر گفت: براســاس مصوبات، فعلا ســکوت میکنیم و وظیفــه پاســخگویی به این اخبار بر عهده ســخنگوی این تشــکیلات اســت. از ســوی دیگــر ســخنگوی جامعــه روحانیــت مبــارز حجتالاسلاموالمســلمین غلامرضــا مصباحیمقــدم خبر دریافتی مــا را تکذیب نکرد و گفــت: این خبر را نه تأییــد و نه تکذیب میکنم چون مصوبه جلسه شب گذشــته این تشکل این اســت که تا زمان اعلام تأییــد صلاحیت نامزدها، مصاحبهای در این زمینه انجام ندهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.