در آستانه پایان

«مادر اعتراضها» در ونزوئلا برگزار شد

Shargh - - جهان -

بــه نظــر میرســد بحــران ونزوئــلا بــه مرحلــه بازگشــتناپذیری رســیده اســت؛ تورم مهارنشــدنی و کمبــود موادغذایی و کالاهای اساســی بــه اعتراضات فراگیر دامــن زده و رویکارآمدن دولتهای راســتگرا در آرژانتیــن و برزیل هم به افول قدرت نیکلاس مادورو، رئیسجمهــوری ونزوئلا کمک کرده اســت. اگرچه در سالهای گذشــته تظاهراتهای متعددی در حمایت یا اعتراض به دولت برگزار شــده اما هیچکدام به تغییری جدی منجر نشــده اما بنا به همه دلایلی که ذکر شــد، اعتراضهای اخیر بسیار بیش از گذشته موقعیت دولت کنونی ونزوئلا را متزلزل کرده است. روز گذشته و در ادامه تظاهراتهای اخیر علیه دولت، اعتراضاتی سراسری در ونزوئلا برگزار شــد؛ تظاهراتی که اپوزیسیون ونزوئلا آن را «مادر همــه اعتراضها» نامیدهانــد. معترضانی که روز گذشــته به خیابانها آمدند، مــادورو را به اقدامات دیکتاتوری در سرکوب خشم مردم متهم کردند و خواهان کنارهگیری او از قدرت شدند. پس از اوجگرفتن اعتراضات خشونتآمیز در یک هفته گذشته که به کشتهشدن پنج نفر منجر شــد، معترضان روز گذشته در یک راهپیمایی سراسری خواســتار ارائه جدول زمانی برای انتخابات از ســوی دولت، توقف ســرکوب اعترضها و استقلال قوه مقننه شــدند. در این میان مادورو هم از هواداران خود خواســت در حمایت از دولت در خیابانهای کاراکاس، پایتخت ونزوئلا تظاهرات کننــد. انریکه کاپریلس، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که پیشتر دو بار در انتخابات شکست خورده اســت، روز گذشــته به رویترز گفــت : «دولت در مرحله پایانی خود قرار دارد. این اعتراضها گســتردهتر میشود و مادورو و رژیم او را مجبور میکند که انتخاباتی آزاد و دموکــرات برگزار کنند». با وجــود هراس از تکرار درگیریهای مرگبار ســال ۲۰۱۴ که به کشتهشــدن ۴۳ نفر منجر شــد، کاپریلس متعهد شــده کــه تغییرات را بــا اقدامات صلحآمیــز پیش ببرد. گرچــه مخالفان در انتخابات ۲۰۱۵ توانستند کنترل کنگره ونزوئلا را در اختیار بگیرنــد اما در برانگیختــن نارضایتیهای عمومی ناکام ماندند. بااینحال حالا شــرایط با گذشته متفاوت است؛ اوضاع اقتصاد رو به وخامت است و براساس آمارهایی که همین هفته منتشر شد، بیکاری در ونزوئلا امسال از مرز ۲۵ درصد عبور خواهد کرد. از دیگر سو گرچه ونزوئلا همچنان از حمایت بولیوی، اکــوادور، کوبا و نیکاراگوئه برخوردار اســت اما اخیرا ۱۱ کشــور آمریــکای لاتین در اقدامــی کمنظیر از نیکولاس مادورو خواســتهاند برای فرونشاندن بحران سیاسی در این کشور انتخابات برگزار کند. در بیانیهای که کشــورهایی نظیــر برزیل، آرژانتین و مکزیک منتشر کردهاند کشتهشدن شهروندان ونزوئلایی که تا امروز در اعتراضهای خیابانی جان خود را از دست دادهاند محکوم شده است. ونزوئلا در پاسخ، این ۱۱ کشور را به نقض قوانین بینالملل از طریق «هدایت از خارج» متهم کرده اســت. همچنین روز گذشــته رئیسجمهور ونزوئلا از اجرای یک طرح ویژه از ســوی دولتش به اسم طــرح «زامورا» بــا هدف مقابله با دسیســهچینی برای کودتــا علیه دولت خبر داد. مــادورو در اظهاراتی که از ســوی تلویزیون دولتی ونزوئلا پخش شــد، اظهار کرد: من تصمیم گرفتــهام یک طرح راهبردی، ویژه، نظامی و غیرنظامی به اجرا دربیاورم تا کارکرد کشــور و امنیتش و یکپارچگی اجتماعی و نظم داخلی آن را تضمین کنم. او ادامه داد که مرحله فعلی این طرح علیه فعالیتهای آمریکا و مقابله با کودتا، تشدید خشونتها و درعینحال تضمین صلح در ونزوئلا به اجرا درمیآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.