نسخه ۴ مرحلهای آمریکا برای سوریه و اسد

Shargh - - جهان -

دولت آمریــکا یک ســناریوی چهارمرحلهای برای ســوریه تدوین کرده که امیدوار است روسیه را هم با خود همراه کند.

خبرگزاری آسوشــیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی مسئول که خواست نامش فاش نشود، گــزارش داد، مرحله اول شــامل نابودی داعش میشــود؛ یعنی اعزام نیروهای آمریکا به ســوریه تنها بــرای نابودی داعش اســت. مرحله دوم بر لــزوم برقراری ثبات در ســوریه تمرکز دارد که در جریان آن واشــنگتن قصــد دارد توافقنامههای آتشبــس را بیــن دولت و گروههای شورشــی و مخالف امضا کند.

آمریــکا تمایــل دارد مقامــات محلــی روی کار بیاینــد. در مناطــق سنینشــین اوضــاع را شخصیتهای سنی و در مناطق کردنشین اوضاع را کردهــا اداره کنند. در مرحله ســوم که شــامل دوره انتقالی یا گذار اســت، بشــار اسد باید طبق طرح آمریکا داوطلبانه از قــدرت کنارهگیری کند. در صــورت مخالفت با ایــن مســئله و امتناع از رفتنش باید از مشارکت در انتخابات او را منع کرد یــا از طریق تهدید او به تحــت پیگرد قراردادنش به اتهام ارتکاب جرائم جنگی، او را کنار گذاشت. امــا مرحله چهارم مربوط به اوضاع ســوریه بعد از پایــان دوره انتقالی اســت. در اینجا صحبت از حضــور نظامی روســیه در داخل ســوریه مطرح اســت. در تحولی دیگر تلویزیون سوریه از کشته و زخمیشدن ۳۸ نفر در یک انفجار بمب در جنوب غرب حلب خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.