شروط حماس برای فتح

Shargh - - جهان -

جنبش مقاومت اســلامی فلسطین )حماس( اعلام کرد که در نشســتی که قرار اســت با هیئت نمایندگی جنبش فتح بهمنظور رســیدن به آشتی ملی برگزار شود، تنها به سه شرط شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگــزاری آناتولی، خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی حماس و معاون رهبر این گروه در یک کنفرانس رســانهای در غزه گفت حماس در صورتــی در مذاکره با «فتح» شــرکت خواهد کرد که رئیس تشــکیلات خودگردان فلسطین «در تصمیم خود مبنی بــر مالیات بر حقوق کارمندان دولت در غزه تجدیدنظر کند، مزایای اجتماعی را بپردازد و مالیات بر ســوخت را که به نیروگاه برق تحمیل شده لغو کند». حماس و فتح قرار است با میانجیگری قطر در نوار غزه دیدار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.