نیازهای کلانشهری مانند تهران

Shargh - - یادداشت - رضا خدابخش

در دنیــای امــروز، جهانیشــدن و اطلاعاتیشــدنی، ارزش و اهمیــت شــهرها را مشخص میکند؛ مسئلهای که در پایتخت بــه مراتب کمرنگتر از دیگر کلانشهرهای دنیا به آن پرداخته شده است. بدون شک پس در هر پدیده شهری، پیشــینهای نهفته شده است. سابقه تاریخی شهر تهران، باعث ایجاد درهمتنیدگی پیچیدهای از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی شده؛ بهطوریکه راهــکاری جــز حل مســائل شــهری نمیتواند ضامن پایداری و حیات آینده شــهرمان باشد. دیگر با انتقال پایتخت و گزینههایــی اینچنینــی، نمیتوان از حل مشکلات شــهری فرار کرد. ما در شهری زندگی میکنیم که با تمهیدات لازم مدیریتی مانند برنامهریزی توسعه فضایی، برنامهریزی منطقه شــهری و حکمروایی شایسته، میتوان به کیفیت زندگی شهروندان و زیستپذیری، بیشتر از قبــل بها داده تا اصلاحات لازم برای تحقــق چنین اهدافی صــورت پذیرد. زمانــی کــه در ارتباط بــا چالشهای اساسی شــهر تهران صحبت میکنیم، بهســرعت یاد ترافیک، آلودگی محیط زیســت و هوا، مشــکلات تأمین منابع آب، نظــام مالــی و اقتصادی شــهر، مدیریت شهری، آسیبهای اجتماعی، تمرکززدایــی، فقر و نابرابری، اســکان غیررســمی و حاشیهنشــینی مواجــه خواهیم شــد. لازم به ذکر اســت تنها با تجدیدنظرکــردن در نگرش حاکم بر مدیریــت کلان نهــادی و همدلی بین دســتگاهها نســبت بــه درهمتنیدگی مسائل کلانشــهری خود و همچنین رصدکــردن مشــکلات منطقــهای کشــور بهعنــوان عامــل ترغیبکننده مهاجرتپذیری پایتخت، میتوان گامی به ســمت دستیابی به توســعه پایدار برداشــت. مهمترین چالش و معضل تهــران در ارتباط با مخاطراتی طبیعی مانند زلزله اســت؛ اتفاقی کــه دور از تصور نیست و با رخدادن آن، فاجعهای جهانی به علت ناکارآمدی ســازههای فرســوده و محدودیت زیرساختهای خدماترســانی در چنین حجمی رقم خواهد خورد. جبرانناپذیربودن چنین رخــدادی به علــت تبعات انســانی، اقتصادی، امنیتی و سیاســی آن باعث وزندهی و اولویتبخشــی در جهت رســیدگی با جدیت تمام و تبدیلشدن آن بــه یک وظیفــه ملی بــرای همه ما بهویژه مســئولان شــهری اســت. کاری که در جهان کنونی با پیشــرفت فناوریهــا و علــوم امکانپذیــر بوده و تنهــا نیازمنــد اهتمامورزیــدن برای پرداختن به آن اســت. عــلاوه بر این، همه ما در شــهری زندگی میکنیم که همــواره در حال بازتــاب اثرات منفی ناشــی از عملکردهــای نادرســت و سطحینگرانه ماست. روزی از آلودگی هوا مینویسیم، به محض اینکه منافع شــخصیمان تأمین شــد، از مســئله بافت فرســوده پردهبــرداری میکنیم که همچنــان مناطق بســیاری با این معضل دســتوپنجه نرم میکنند؛ به یاد کمبود آب میافتیم تا هدررفت آب در شبکه شهریمان را بسنجیم؛ سنگ حاشیهنشــینی و بیعدالتی فضایی را به ســینهمان میزنیم تا از پس هزاران مشــکل آمیختــه با مدیریت شــهری ســرافراز برآییم. خلاصه به جای حل مســائل، پیوســته در حــال پاککردن صورتمسئله هســتیم؛ غافل از اینکه اعتبــار هر تمدن بزرگی در شــهرهای آن نهفته اســت که با تدوین قوانین و مقررات، حکمروایی شایسته، طراحی و برنامهریزی پایدار و اشــاعه فرهنگ درست شــهری میتوانیم به آن جامه عمــل پوشــانده و در ارتقــای کیفیت زندگی و حفظ هویت شــهریمان کوشا باشیم. شهر، ساختنی است نه یافتنی... پس بیــش از پیش در پی ســاختن و آفرینش محیطی پویا و ســرزنده برای شهرمان باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.