معضلی به نام کنکور

Shargh - - علم - فاطمه کاظمی

یکــی از مــواردی که انتقــاد تند دکتــر «مصحفــی» و نیــز اعتراض و ناخشــنودی بســیاری از معلمــان و دبیران زحمتکش ریاضی را بههمراه داشــت، چاپ کتابهای حلالمسائل بود. وی در نوشــتاری در آبان ســال 1350 در باب کتابهای حلالمسائل تأکید کــرد: هــر کنگره یا ســمیناری که از دبیران ریاضی تشــکیل شــده، قطعنامــه آن بازگوکننــده اعتــراض به چــاپ کتابهــای حلالمســائل بوده اســت. در دورههای گذشــته در مجله یکان نیز بارهــا این اعتراضات منعکس شده است. تألیف کتابهای کمکدرســی یا حلالمســائل غیر از مســائل متن کتابهای درسی )که به گســترش میزان معلومات و اطلاعات دانشآموزان کمک کند( امری اســت مفیــد که در بســیاری از کشــورها به آن عمل میشــود. حتی در بعضی از این کشــورها مؤسسات آموزش عالی به ایــن امر مبادرت میکننــد، اما غیر از ایران شــاید در هیچ کشور دیگری، حلالمسائل کتاب درســی در اختیار دانشآموز قرار نداشته باشد. عجیب این است که آن عده قلیل از معلمان ریاضــی کــه دســتاندرکار تألیــف حلالمسائل کتابهای درسی هستند، معترفنــد کــه آلت دســت ناشــران ســودجو بودهاند و به اینکــه نتیجه غائی کار آنان، زائلکردن استعدادهای دانشآمــوزان بــوده اســت، اقــرار میکننــد. این نکته را هم نباید ناگفته گذاشــت کــه اکثریــت بهاصطــلاح مؤلفان حلالمسائل کتابهای درسی، اشخاصی هستند که از درس و مدرسه بیاطلاعند. اینــان جزوههای تکالیف دانشآمــوزان را به دســت میآورند و آنهــا را چــاپ و بــا نام ســاختگی منتشــر میکنند، بــدون آنکه حتی از این تألیفات خود سررشــتهای داشته باشند. حلالمسائل کتابهای درسی نهتنهــا مغایر با هدفهای آموزشــی اســت، بلکه بیشــتر آنهــا معجونی اســت از غلطهای فاحــش علمی و کجرویهــای ناشــیانه و گمراهکننده. دانشآموزانی که ندانسته این کتابها را مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد، آنگاه بــه بیهودگی ایــن کار خود پی میبرند که بــرای جبرانمافات خیلی دیــر شــده اســت. وی در انتقــاد از بــازار تستنویســی کنکور، ناشــرانی را کــه بهاصطــلاح «مرکــز بــورس کتابهــای حلالمســائل » بودهانــد، عرضهکننــدگان انــواع کتابهــای تســت برای فروش میدانست. دکتر «مصحفی» در اظهارنظر خود صراحتا میگفــت: این ناشــران بــرای آنکه در رقابتهــای تجاری عقــب نمانند و از هزینــه حقالتألیــف نیــز معاف باشــند، از تألیفاتی اســتقبال میکنند که تهیهکنندگان آنهــا بهغیر از چاپ نامشــان در پشــت جلد کتاب، توقع دیگــری ندارند. جالب اینجاســت که برخی از ایشان یا ردشدگان چند دوره متوالــی کنکورند یا هنــوز تحصیلات دبیرســتانی را بــه پایان نرســاندهاند، باوجوداین بــرای داوطلبــان کنکور، کتابهــای تســت و راهنمــا تهیه و تألیف میکنند! غیر از ناشــران بازاری، آموزشــگاهها و دارندگان کلاسهای کنکور نیز برای گرمی بازار خود، انواع جزوههای تســت را عرضــه میکنند. تستنویســی به صــورت یک اپیدمی درآمده اســت، درحالیکه در جامعه ما عده آنان که در این رشته تخصص داشته باشــند، شاید از تعداد انگشتان دست تجاوز نکند. ظاهرا تهیه تست، کار بسیار ســادهای تلقی شده است. برخی افراد مســئلههای حلشدهای را بهعنــوان تســت منتشــر میکنند، درصورتیکــه یک تســت بــه معنی واقعی باید شــرایط معینی، متناسب با هدف موردنظر را دارا باشــد و تهیه آن نهتنها کار ســادهای نیســت، بلکه تخصص و استادی ویژهای میخواهد. یک کتاب تست عاری از اشتباه، وقتی میتواند در موفقیت داوطلب کنکور تأثیر داشــته باشــد که اولا وسیلهای باشــد برای یــادآوری و ممیزی نکات دقیق و نهفته متون کتابهای درسی و ثانیــا بــه داوطلب بیامــوزد که در تعیین پاسخهای درست پرسشهای کنکور، مناسبترین روش کدام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.