کاسینی درکیوان

Shargh - - علم -

مأموریت مدارگرد کاســینی و فرودگر هویگنس دستاوردهای زیادی داشته اســت؛ از جمله اینکه فرودگر هویگنس، اولین کاوشگری بود که روی سطح قمر سیاره دیگری غیر از زمین فرود آمد. طی بیش از 12 سال گذشته، کاسینی بارها به دور سیاره حلقهدار کیوان یا زحل گشته، عکسهای بسیاری تهیه کرده و رصدهای بسیاری انجام داده و درک ما از منظومه کیوان را بهشدت افزایش داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.