حفر معدن و استخراج منابع کره ماه

Shargh - - علم - رضا عباسی

اگرچــه در بودجه پیشــنهادی دولت «ترامپ» برای ســال ۲۰۱۸ از ســهم وزارت انرژی و برخی نهادهای دیگر کاســته شــده، اما بودجه ناســا فقط یک درصد کمتر شــده اســت. دولت «ترامــپ» طرحهای جاهطلبانهای را برای فعالیت گســترده در کره ماه در دست اجرا دارد و امیدوار است با استخراج منابع زیرزمینی موجود در تنها قمر کرهزمین، منبع جدیدی برای کســب درآمد داشــته باشد. براســاس اسنادی که به تازگی در اختیار رســانهها قرار گرفته اســت، گروهی از مشــاوران و دستیاران «ترامپ» از ناسا خواســتهاند مشخص کند آیا ناسا میتواند فناوریهای تــازهای ابداع کند که موجب افزایــش همکاری با صنایع و عقد قراردادهای همکاری با آنان شــود یا خیر. ناســا نیز در پاســخ از پیشــرفت قابل توجه فناوریهای خود و قابلیــت انتقال تجربیاتش به صنایع مختلف و امکان تجاریســازی آنها از طریق اجرای برنامههای متنوع خبر داده اســت. ناسا وعده داده اجرائیشدن چنین طرحهایی، هم ارزش اقتصادی دارند و هم به نفع جامعه هســتند. ناسا همچنین تأیید کرده در حال همکاری با برخی شــرکتهای خصوصی و تجاری فعال در حوزه هوافضاســت و امکان فعالیتهای تجاری مشــترک در فضا وجود دارد. در بخش دیگری از این مکاتبات، مشــاوران «ترامپ» از ناسا درباره منابع قابل استخراج از عمق کره ماه سؤال کردهاند. ناسا در پاســخ، اســتخراج نمونههایی از منابع موجود در قطب جنوب کره مــاه را یکــی از اولویتهای علمی خود اعلام کــرد و افزود این بخش از ماه دارای آب، هیدروژن و متان اســت و اســتخراج این منابع بســیار ساده است. ناسا امیدوار است با استفاده از منابع یادشده بتواند اجرای مأموریتهای فضایی بیشــتر و بزرگتری را ممکن کند. جاهطلبیهای دولت «ترامپ» برای استخراج انحصاری منابع کره ماه در حالی مطرح میشــود که ۱۰4 کشور جهان پیمانی به نام « ‪Outer Space Treaty‬ » را امضا کردهاند که طبق آن، بهرهبرداری و استفاده از فضای خارج از کره زمین، از جمله ماه و کرات آســمانی باید با همکاری همه کشــورهای جهان و به منظور تأمین منافع تمامی کشورها انجام شود.

تصویب بودجه سال آینده ناسا

«دونالــد ترامپ» لایحه بودجه ‪۱9 5.‬ میلیارددلاری ناســا را امضا کــرد. اکنون این ســازمان فضانــوردی، میتواند جدیتــر به مریخ و اکتشــاف در آن فکر کند. به گزارش رســانهها، بــا اختصاص بودجه چشمگیر ۱9.5 میلیارددلاری سازمان فضانوردی این کشور برای سال ۲۰۱۸، هدف جدیدی برای اعزام انســان به مریخ تعریف میشــود. با تصویب این بودجه، ناســا میتواند طرحی برای مأموریت سرنشیندار به ســوی مریخ در دهه ســوم قرن حاضر اجرا کند. گفته میشود این بودجه و امضای آن از ســوی ترامپ چشــمانداز جدیدی را در زمینه اکتشافات فضایی میگشاید. «ترامپ» در جریان امضای لایحه بودجه آتی ناسا، به ویژگیهای چشــمگیر آن اشاره کرده و آن را پدیدآورنده فرصتهای شــغلی توصیف کرد. «ترامپ» گفت: «حدود شش دهه است که اقدامات ناسا، میلیونها آمریکایی را ترغیب کرده است که به دنیاهای دور و آینده بهتر فکر کنند. من از امضای این لایحه شادمانم». وی افزود: «مدتهاست چنین لوایحی امضا میشود تا تأکیدی باشد بر تعهد ملی ما به تحقق مأموریتهای ناســا، اکتشافهای فضایی با حضور فضانوردان و توســعه فناوری و علــوم فضایی. با امضای این لایحه از دانشمندان، مهندســان و فضانوردان ناسا حمایت میکنیم. این لایحه درباره فرصتهای شغلی است».

گفتار و کردار علمی «ترامپ»

همــه اینها در حالی اســت که از زمان تبلیغــات و بهویژه پس از انتخابات و قدرتگرفتن «دونالد ترامپ »، بسیاری نگران کاهش بودجه ناسا و همچنین آینده تحقیق و پژوهش در این سازمان پژوهشی بزرگ آمریــکا بودند. انتخاب رئیسجمهور جدیــد آمریکا به معنی احتمال رویدادن یک تغییر جهت ناســا و کاوشهای فضایی این کشور است زیــرا بودجه ناســا و کاوشهــای فضایی، با نظــرات رئیسجمهور و تأیید بودجه درخواســتی از سوی کنگره بســیار مرتبط است. «دونالد ترامپ» هرچند قول داده بود از ناســا حمایت کند، درعینحال تأکید کرد : «اقتصاد بر فضا پیشــی خواهد گرفت ». وی گفت : «ناســا یکی از مهمترین سازمانهای دولت آمریکا در بیشتر عمر من بوده است و باید به همین شــکل باقی بماند». «ترامــپ» در ادامه افزود : «آنچه ما در ناســا هزینه میکنیم باید با آنچه از آنها درخواست میکنیم، متناسب باشــد. اولویت اول ما بازیابی یک پایــگاه قدرتمند اقتصادی برای این کشور است. پس از آن درباره بودجه بحث خواهیم کرد». با توجه به این ســخنان، دیگر به نظر نمیرسد این سازمان همچنان یک اولویت در دولت «ترامپ» باقی بماند.

دورنمای مبهم

بســیاری از کارشناســان میگویند با توجه به گفتههای «ترامپ» در دوران تبلیغات انتخاباتــی و عملکرد وی پس از انتخاب بهعنوان رئیسجمهــور، دورنمای چندان روشــنی برای علــم و پژوهشهای علمی را در دوران ریاستجمهوری وی نمیتوان متصور بود. به گفته کارشناســان، سیاست «ترامپ» احتمالا بیشتر متمرکز بر فعالیتهایي در اعمــاق فضــا خواهد بود و کمتــر به «فعالیتهــای زمینمحور» خواهد پرداخت. ناسا ممکن است مجبور شود بیشتر به تجاریسازی، توســعه فناوری فضایی و ســفرهای فضایی انسانی بپردازد. از طرفی دیگــر توجه کمتــری به علوم زمینــی و تحقیقات تغییــرات اقلیمی خواهد داشت.

آینده تحقیقات علوم زمینی آمریکا

یکی از نکات اصلی سیاســت پیشنهادی فضایی «ترامپ»، تحویل برخــی مأموریتهای علوم زمینی ناســا به «اداره ملی اقیانوســی و جوی» NOAA() اســت. «ترامــپ» در نظر دارد بودجه ناســا را در عــوض تحقیقات علوم زمین و تمرکز بر تغییرات اقلیمی، به ســمت «اکتشــافات فضایی دوردست» ســوق دهد. وی معتقد است «اداره ملی اقیانوسی و جوی» مکان مناسبتری برای مطالعات زمینمحور است.

هدف «ترامپ» از پیشتازی فضایی

برخی سیاســتهای پیشــنهادی «ترامپ» درباره صنایع فضایی شامل «الزام پیشــتازی جهانی فضایی» است که باعث ایجاد امنیت، شــغل و فناوری برای آمریکا خواهد شــد. دولت آمریکا در نظر دارد فنــاوری ماهوارههای کوچک را توســعه دهد تا از ارتــش و فناوری خدمات ماهوارهای حمایت کند، اما آنچه در سیاســتهای پیشنهادی دولت مهم اســت، تفویض دسترســی و عملیات مدارهــای پایین به بخش تجاری است که شامل دسترسی به ایستگاه فضایی بینالمللی نیز میشود. علاوه بر این شــرکتهای خصوصی هوافضا و سفرهای فضایی مانند «اســپیس اکس» و «بلو اوریجین» احتمالا نقش مهمی در سیاستهای فضایی آینده خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.