شاهدان قسم نخوردند، متهم تبرئه شد

Shargh - - حوادث -

شرق: مرد میانســالی که در یــک نزاع دستهجمعی یک چشــم خود را از دســت داد، نتوانست با آوردن 25 شــاهد در جلســه قســامه ادعای خود را اثبات کنــد و متهم تبرئه شــد. به گزارش خبرنــگار ما، 14 دی ســال 89 فردی به کلانتری 16 زیباشهر ورامین خبر از وقوع یک نزاع دســتهجمعی منجر به قتل و زخمیشدن تعدادی از طرفین دعوا را داد.

در بررســیهاي اولیه مشخص شد مقتول فردی به نام اکبر اســت که ازســوي امیر به قتل رســیده. امیر همان زمان دســتگیر و پس از انجام تحقیقات و برگزاری دادگاه به قصاص محکوم شــد. در همان تحقیقات اولیه مرد میانسالی که یک چشم خود را در نزاع از دست داده بود، به مأموران گفت: در میان دعوا، فرهاد با چاقو چشــم مــن را زخمی کرد و من پس از آن بینایی خود را از دســت دادم. بهاینترتیب رســیدگی به این شکایت در دســتور کار پلیس قرار گرفت. فرهاد پس از دســتگیري بــه مأموران گفت: مــن این کار را نکــردهام و این مــرد دروغ میگوید. تعداد کســانی که در دعوا شــرکت داشتند زیاد بود. شــاید فرد دیگری در این درگیری به چشم او آسیب رسانده است.

بهاینترتیب با شــکایت این مرد و ســایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه فرهاد صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه چهار دادگاه کیفری استان تهران ارسال و جلســه رسیدگی به آن برگزار شد. قضات با بررســی این پرونده فرهاد را به شش ماه حبــس و پرداخت دیه محکوم کردنــد، اما این رأی مورد اعتراض فرهــاد قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی به شــعبه 41 دیوانعالی کشور ارسال شد. دیــوان نیز رأی را نقــض و بار دیگر پرونــده را برای رســیدگی به دادگاه ارســال کرد و از آنها خواســت جلســه قســامه برگزار شــود. بهاینترتیب براساس قانون قســامه، شاکی 30 نفر را برای سوگند معرفی کرد که دادگاه از 14 نفــر آنها تحقیق به عمل آورد. روز گذشته در برگزاری مراسم قسامه، افراد یکییکی برای ســوگندخوردن پای میز محاکمه حاضر شدند کــه از این 14 نفر دو نفر آنهــا در دادگاه حضور پیدا نکردند و از 13 نفر باقیمانده فقط یک نفر ســوگند یاد کرد. بهاینترتیب با توجه به اینکه باید حداقل 25 نفر در این دادگاه سوگند یاد میکردند تا فرهاد متهم شــناخته شــود، قضات رأی بر برائــت فرهاد صادر کردند و او بیگناه شناخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.