عاقبت شوم رابطه نامشروع قتل شوهر را رقم زد

Shargh - - حوادث -

میزان:

رابطه پنهانی با مرد همســایه جنایت تلخــی را رقم زد، زن جوان در تحقیقات پلیســی به قتل همســرش با همدســتی این مرد اعتراف کرد. رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضائي خبرگزاری میزان، از دستگیری زن و مردی که با همدستی یکدیگر مرد جوان را به قتل رســانده و جسد سوختهاش را در درهای در شهرستان بجنورد رها کرده بودند، خبر داد.

حجتالاسلاموالمسلمین قدرتی گفت: چندی قبل با شکایت زن جوان که همسرش به یکباره ناپدید شده اســت موضوع در دستور کار مأموران نیروی انتظامی قرار گرفت. به دنبال شکایت زن، مأموران جستوجو برای یافتن مرد گمشده را آغاز کردند. وی افزود: پس از کشف جسد ســوخته مأموران متوجه شدند جسد متعلق به مردی اســت که چندی قبل خبر گمشدن او را اطــلاع داده بودنــد، تحقیقات مأمــوران پلیس برای یافتن قاتل یا قاتلان آغاز شــد و همســر مقتول به عنوان اولین مظنون این حادثه مورد بازجویی قرار گرفــت که پــس از تحقیقات فنی و پلیســی به جرم خود اعتراف کرد. این مقام قضائي در اســتان اضافه کرد: این فرد پس از برقراری ارتباط نامشروع تصمیم به قتل همســرش میگیرد. پــس از اینکه 40 قرص آرامبخــش به او میدهــد وی را به حالت بیهوش در صندوقعقب خودرو مخفی میکند و جســد را با هیزم به آتش میکشــد و به دره میاندازد. رئیس کل دادگســتری استان خراسان شــمالی ادامه داد: جسد برای کشف تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و دو متهم پرونده دستگیر و روانه زندان شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.