جسد کودک غرقشده خندابی پس از 17 روز پیدا شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

رئیس ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنــی اراک گفت: جســد کودک چهارســاله که 17 روز پیش در آبهــای رودخانه قرهچای غرق شــده بود از آب گرفته شد. مسعود آقازیارتی افزود: امیرعلی کودک چهارساله اهل خنداب است که در روز 12 فروردین جاری به رودخانه قرهچای ســقوط کرد و در این مدت تلاش زیادی از سوی عوامل امدادونجات استان مرکزی برای پیداکردن او انجام گرفت. وی بیان کرد: صبح روز سهشنبه مأموران آتشنشان شهرستان خنداب جســد این کــودک را در آب مشــاهده کردند که بهســرعت مراتب را به تیم غواصــان اراک که در اردوی آموزشی، عملیاتی، ورزشی نجات در حوادث، ســیلاب و آبهای خروشان در کنار رودخانه قرهچای مشغول به تمرین بودند، اطلاع دادند. رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی اراک ادامه داد: جسد این کودک به وسیله تیم غواصی آتشنشانی از آب بیرون کشیده شد و به عوامل انتظامی تحویل شد. آقازیارتی درباره اردوی آموزشــی، عملیاتی، ورزشــی نجات در حوادث، ســیلاب و آبهای خروشــان نیز گفت: این اردو ویژه آتشنشــانان اســتان مرکزی اســت که به همت آتشنشــانی اراک، خنداب و دفتر شهرداری و شــوراهای استانداری مرکزی از 26 فروردین جاری در کنار رودخانه قرهچای آغاز و تا 31 فروردین جاری نیز ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.