دستگیری عاملان قتل سپیدان در 6 ساعت

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی شهرســتان ســپیدان از شناسایی و دســتگیری عاملان یک قتل پس از شش ســاعت خبر داد. ســرهنگ سلطان محمدی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از روستاهای این شهرســتان و متواریشــدن عاملان آن از صحنه وقــوع جرم، موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار مأمــوران پلیس آگاهــی قرار گرفــت. وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیســی مخفیگاه متهمان در شهرســتان مرودشــت شناسایی و پس از اعزام به محــل مورد نظر و همکاری عوامل انتظامی آن شهرســتان، عاملان اصلی وقوع قتــل که دو نفر بودند، دستگیر شدند. سرهنگ محمدی با بیان اینکه متهمان برای انجام تحقیقات به شهرســتان سپیدان انتقال داده شــدند، گفت: تحقیقــات تکمیلی پلیس دراینباره ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.