مرگ خانم 30ساله بر اثر برخورد با کامیونت

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

رئیس مرکــز فرماندهی و کنتــرل ترافیک پلیــس راهور تهران بــزرگ گفت: به دلیــل برخورد کامیونت بــا عابر پیاده یک خانم 30ســاله در میدان قدس جان باخت. ســرهنگ محمد رازقی افزود: در میدان قدس خیابان شهرداری یک دستگاه کامیونت بهدلیل نامشــخص با عابرپیاده که یک خانم 30ساله بــود، برخورد کرد. وی بیان کرد: در این حادثه بهدلیل شــدت جراحات وارده، این عابر پیاده جان باخت. به گفته سرهنگ رازقی علت این تصادف توجهنکردن به جلو از سوی راننده کامیونت عنوان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.