هر با نگقفتدوگویهماویاونراسدع دنیاینست

Shargh - - هنر -

ظاهــرا ایده ابتدایــی «یک روز بخصــوص» از مطلبــی در جرایــد انتخاب و پرداخت شده؛ ایدهای که قطعا دارای حساســیتهایی است. چطور شــد ســراغ چنین موضوعی رفتید که اتفاقا با تجربیات پیشــین شما هم کاملا متفاوت است.

انتخــاب فیلمنامه یا ایــده ابتدایی، با خبر روزنامه شــروع نشــد؛ ما ابتدا با طرحی شــروع کردیم که در میانههای نــگارش فیلمنامه، بــا مصاحبهاي در روزنامه «شرق» مواجه شدیم؛ مصاحبه بــا یــک دلال اعضــای بدن که بســیار گفتوگوی جذابی بود و بهشدت به ما ایده داد. این ایده را که ما با این موضوع آشنا شــدیم که اساسا چنین شغلی هم وجود دارد. بر اساس مصاحبه روزنامه شــما، یکی از شــخصیتهای فیلم ما شکل گرفت و به مرور پیش رفتیم.

طبعا از ابتدا میدانستید انتخاب این موضوع و صحبــت درباره آن، بحثهایی را به دنبال خواهد داشت و اعتراضاتی به همراه دارد...

بله. مــا ایــن نگرانــی را داشــتیم و میدانســتیم موضوعــی اســت کــه حساســیتهایی را برمیانگیزد؛ اما من این سوژه را انتخاب کردم و ترجیح دادم به عنوان فیلم جدیــد روی این موضوع کار کنم و به شــکل پرداخت و تصویرکردنش هم فکر کردم. اینکه سعی کردم روی مرزها حرکت کنم.

در فیلمنامه به این موضوع نمیرسیم که اصلا چنین باندی وجــود دارد یا نه؟ یا اگر هســت چه شــکلی اســت؟ در حقیقت در این فیلم موقعیت قهرمان مــن بیش از هر چیز اهمیــت دارد که آیا عملی را انجام میدهد یــا خیر؟ اینکه خانم دکتر نجفــیزاده- مدیر انجمــن اهدای عضــو ایرانانتقادی را مطرح کردند، کمی برای من عجیب بود؛ چراکه مثلا حق دارند بگویند داستان واقعی نیست یا اینکه بگویند فیلم بدی ســاختم؛ اما بههیچوجه حق ندارند حکــم اجتهاد صادر کنند و بگویند یک

فیلم اکران شود یا نشــود. در سینما شورای پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد که متشکل از نمایندگان نهادهای مختلفی است و درباره اکران فیلمها تصمیمگیری میکند.

بههرحــال این مشــکل سالهاســت در سینماي ما وجود دارد که بســیاری از نهادها و ارگانها، بدون اعتنا به تصمیم وزارت ارشــاد یا شــورای صنفی نمایش، درباره اکرانشــدن یا نشــدن فیلمی اظهارنظر میکنند. ظاهرا این موضوع حلشدنی نیست.

همانطورکــه اشــاره کردیــد، ایــن مشــکل سالهاســت وجــود دارد. واقعیــت ایــن اســت متأســفانه ما بهراحتی حکم صادر میکنیم و فکر

میکنیم میتوانیم تعیینکننده باشیم و باور نداریم مســئولانی در ســطوح مدیریتی حضور دارند که کارشــان رســیدگی به همین موضوعات اســت و آنها هســتند که قدرت تصمیمگیــری دارند. مثال ســادهتر این اســت که اگر همیــن الان در خیابان بــا مجوزهای لازم مشــغول فیلمبرداری باشــید، تعداد زیادی از شــما خواهند پرسید با چه مجوزی فیلمبــرداری میکنید؟ و هر کســی فکــر میکند مجوز را باید خودش صادر کند. بنابراین برخی باور ندارند سازوکاری وجود دارد که وظیفه آنها همین نظارتها است.

شــاید بهتر اســت وقتی قــرار اســت انتقادی را مطــرح کنیم، به ایــن موضوع دقــت کنیم که نمیتوان هــر نقدی را وارد دانســت و انتظار داشــت به محــض مطرحکردن انتقــاد دربــاره فیلمــی، بهراحتــی آن را از اکــران برداشــت. بنابرایــن انتقاد مطرحشده از سمت مدیر انجمن اهدای عضو ایران، برای من پذیرفتنی نیســت. انتقاد آنها را در حدی که بگویند احتمالا فیلم دربــاره اهدای عضو، فیلم مفیدی نیســت، میپذیــرم؛ امــا بههیچوجــه نمیتوانم باور کنم هر شخص یا نهادی فراتر از آن عمل کند.

یک روز بخصوص از ابتدای اکران با برخی حواشی مواجه شد؛ مثل نقدی که در ارتباط با دولتی یا شــخصیبودن فیلم مطرح بود و برخــی معتقد بودند برخــلاف گفتههای شــما، فیلم دولتی است. البته در همان زمان جواب این دوســتان داده شد؛ اما پاسخ مشخص من این است که در زمان اکران فیلمهای نوروزی، همه فیلمها به حمایت از یکدیگر و ســینمای ایــران تبلیغاتی را آغاز کردند و این اتفاق بســیار درخور احترام اســت. متأســفانه برخی دوســتان که ظاهرا بــه هیچ کجا پاســخگو نیســتند، شــروع به جوسازی علیه فیلمها کردند و عنوان شد به دلیل حضور دکتر ایازی سر صحنه ما، احتمالا فیلم با حمایت وزارت بهداشــت ساخته شده است؛ درصورتیکه دکتر ایازی به دلیل لطفی که همیشــه به من و مازیار میری دارد، دعوت ما را پذیرفت و سر صحنه حاضر شد و علاوه بر آن، بههرحال هر فیلمی تیتــراژی دارد و قطعــا اگر فیلم بــا حمایت ارگانی ساخته شود، در تیتراژ ذکر خواهد شد؛ درصورتیکه در فیلم ما چنین چیزی را نمیبینید. این ماجرا صرفا یک دروغ و جوسازی بود.

«یک روز بخصوص» از طریق من و علی سرتیپی ساخته شــد و وام دریافتی از بنیاد فارابی که به اکثر فیلمها تعلق میگیرد. هیچ نهاد دولتی در این فیلم ســرمایهگذاری نکرده است و این را که برخی با چه ذهنیتی شروع به جوسازی میکنند، نمیدانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.