يادبود «پرويز بشردوست» در سنگلج

Shargh - - هنر -

شرق: مراسم یادبود پرویز بشردوست، ۹ اردیبهشت، همزمــان با چهلمین روز درگذشــت ایــن هنرمند، در تماشــاخانه ســنگلج برگزار خواهد شد. «خزان باغ آرزوهــا» عنــوان ویژهبرنامه پاسداشــت پرویز بشردوســت اســت که به همت انجمــن هنرهای نمایشــی استان تهران، اداره کل ارشاد استان تهران، اداره کل هنرهای نمایشی و خانه تئاتر، ۹ اردیبهشت ســاعت 1۹ در تماشاخانه ســنگلج برگزار میشود. در این مراســم بخش ویــژهای برای یادبــود پرویز بشردوســت در نظر گرفته شده که شــامل برگزاری نمایشــگاهی از عکــس و پوســترهای کارهای این نمایشنامهنویس و کارگردان است. همچنین در این بزرگداشت ضمن سخنرانی همگروهیها و دوستان پرویز بشردوســت درباره این هنرمنــد، آثار و نگرش وی به تئاتر بررسی و معرفی میشود. در حاشیه این مراسم، از خانوادههای هنرمندان تئاتر استان تهران که در سال 13۹5 به دیار باقی شتافتهاند نیز تجلیل خواهد شــد.پرویز بشردوســت متولد سال 13۲۹ در تبریز اســت. وی فعالیت هنریاش را از سال 13۴6 با نمایشنامهنویسی آغاز کرد . «باغ آرزوها » و «عمو زنجیرباف» دو نمایشنامهاي اســت که بشردوست در دهه 1350 منتشــر کرد. در ســال 1353 باغ آرزو به کارگردانی محمد صالحعلا و بازیگری بشردوست روی صحنه آمد که مطرحترین اثر این هنرمند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.