تصحيح و پوزش

Shargh - - هنر -

شــرق: روز پنجشــنبه، ۲۴ فروردیــن در صفحه 10 مطلبی در رثای جواد لشــگری با عنوان «نســل آفرینشگر» به قلم حسن شــایگان منتشر کردیم. در بخشــی از مقاله، آهنگســاز «تصنیف توفان» جواد لشــگری معرفی شده بود؛ درحالیکه بزرگ لشگری این آهنگ را ســاخته است. به این وسیله این اشتباه تصحیح میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.