تبلیغات انتخاباتی فقط در کانالهای مجوزدار

Shargh - - آيتي -

براســاس دســتورالعملی از ســوي مرکــز ملی فضای مجــازی، تمــام نامزدهای انتخابــات اعم از ریاستجمهوری و شوراهای اســلامی شهر و روستا فقــط باید در کانالها و صفحات مجــوزدار و قانونی داخلــی و خارجی که در ســامانه شــامد )شناســه الکترونیکــی محتوای دیجیتال( ثبت شــده اســت، تبلیغات کنند. به گفته علیاکبر شیرکوند معاون مرکز رســانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون ششهزارو 200 کانال تلگرام و نزدیک به هزار صفحه اینستاگرام در سامانه مرکز رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی ثبتنام کردهاند و براســاس قانون، تمام نامزدهــای انتخاباتی موظف هســتند در کانالهای مجوزدار و ثبتشــده تبلیغات خــود را انجام دهنــد و حق تبلیغــات در کانالهای غیرقانونی را ندارنــد. او ادامه میدهد: «در دورههای قبلی انتخابات مانند انتخابــات دوره قبل نمایندگان مجلس این امر انجام نشده است. البته بحث رعایت قانون مربوط به تبلیغات در فضای مجازی تنها منوط به شبکه اجتماعی تلگرام نیست و این موضوع شامل تمام شــبکههای اجتماعی داخلی و دیگر شبکههای اجتماعــی که دارای کانالهایی بــا بیش از پنج هزار عضو هســتند، میشــود ». به گــزارش تماسنیوز، او ادامه داده اســت: «برای نظارت بــر کانالهای دارای مجوز، گروهــی بهعنوان «فرهنگیار» تعریف شــد و از طریــق فراخوانی کــه این معاونت در نمایشــگاه رسانههای دیجیتال انجام داد، عضوگیری انجام شد و آموزشهای لازم به آنها داده شــده است تا ضمن رصد آنها، تخلفــات را به معاونت گــزارش دهند و اگــر کانالهای ثبتشــده تخلفی کنند، کد شــامد از آنها گرفته و کانال غیررســمی و غیرقانونی محسوب میشود». در همین حال حســین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشــور و رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ســتاد انتخابات کشور از تدوین دســتورالعملی برای استفاده از فضای مجازی در انتخابات خبر داده و گفته است: «دستورالعمل تدوینشده از سوی وزارت کشور به فرمانداریها ابلاغ شــده تا آن را در اختیار نامزدها قرار دهند». در اجرای مصوبه بیستوهفتمین جلسه شــورای عالی فضای مجازی کشــور دســتورالعمل فعالیــت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی تدوین و ابلاغ شد. هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغــی انتخابــات در فضای مجــازی، بهرهگیری از فرصتهای فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشــارکت مردمــی در انتخابــات، مقابله با تخریب و شائبهافکنی علیه نامزدها، ضابطهمندکردن اســتفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخشهای قابل تسری به فضای مجازی به اســتناد قانون مجــازات اســلامی و قانون جرائم رایانــهای و قوانین انتخاباتی اســت. متــن کامل این

دســتورالعمل مطابق نظر ســتاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در 14 ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شــده اســت. شبکههای اجتماعی بهخصوص تلگرام نقش مهمی در تبلیغات انتخاباتی ایفا میکنند، بهطوریکه هر روز شــاهد بحث و بررسی توانمندی نامزدهای انتخابات در گروههــای تلگرامــی مختلف هســتیم. از طرفی برخی از نامزدهای انتخاباتــی و طرفداران آنان نیز با راهاندازی گروههای حمایتی در فضای مجازی بهویژه تلگرام، علاوه بر ارائه برنامهها و توانمندیهای خود، ســعی در جذب آرای بیشــتر رأیدهندگان میکنند. نظرســنجیها نشــان میدهد که بیش از 72 درصد جمعیت 18 تا 29 ساله ایران به گوشیهای هوشمند دسترســی دارند و 42 درصد ساکنان مناطق روستایی به شبکههای اجتماعی دسترسي دارند، وضعیتی که به طور فزایندهای این امکان را تسهیل میکند که هر شــخصی بتواند محتوایی را برای مخاطبان وسیعی منتشر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.