۳۴۹ مورد شکایت از امواج رسیدگی شد

Shargh - - آيتي -

مهر: رئیس ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات از نصب سیســتمهای ثابــت اندازهگیــری در 20 نقطه از شــهر تهــران بــرای رصد تشعشــعات الکترومغناطیسی خبر داد. علیاصغر عمیدیان با اعلام این خبر گفت: «تاکنون 349 مورد شــکایت مردمی از امواج، رســیدگی شده است». او افزود: «نمونهای از برخورد با تشعشــعات ســطح بالا را بهتازگی در استان فارس داشتهایم». او افزود: «در ســال 95 بالغ بر 34 هزار فقره شــکایت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد رســیدگی قرار گرفت و 30 میلیون ســیمکارت فاقد هویت که در شــبکه ارتباطی فعال بود، شناسایی و ساماندهی شد که با این ســاماندهی موضوع قاچاق مکالمه و ســایر موارد خلاف که از طریق این سیمکارتها صورت میگرفت، با پشــتیبانی وزارت اطلاعات و شرکت زیرســاخت و امنیت شبکه، برطرف شد. او همچنین از شناسایی 10هزارو 341 لینک غیرمجاز رادیویــی خبر داد و افزود: «51 هزار کانال رادیویی فعال غیرمجاز در باندهای فرکانســی، شناسایی و مسدود شد.

در همیــن حین از میــان 17میلیونو 870 هزار کانال رادیویی، هزارو 658 مورد تداخل فرکانســی را شناسایی کردیم ». او از کشف 63 شرکت متخلف در حوزه خرید و فروش تجهیزات رادیویی و اعمال مقــررات بــرای این شــرکتها خبــر داد و افزود: «تخلفات 32 دفتر پیشــخوان خدمات شناســایی و پروانه فعالیت هفت دفتر پیشــخوان در ســال گذشته ابطال شد. در همین حال رگولاتوری موفق به کشف 20 دفتر خدمات ارتباطی با پروانه جعلی شــد». به گفته او ضریب نفوذ موبایل در کشور به 101.19 درصد رســیده که در ابتدای دولت 78.95 درصد بــوده اســت. او ادامــه داد: «آخرین آمار دسترســی به اینترنت پرســرعت ثابت 10 میلیون پورت نفر اســت که در ابتدای دولت یازدهم 4.7 میلیــون پورت بوده اســت. در همین حال شــمار مشــترکان اینترنت موبایل از 500 هزار نفر به 33 میلیون نفر رســید». او گفت: «40 شــرکت موفق به تولید محصولات مرتبــط با فناوری اطلاعات و ارتباطات شــدند و 143 قلم کالا تولید شده است. از ایــن تعــداد 53 قلم کالا میتواند کشــور را به خودکفایی برســاند که قرار اســت فهرســت این کالاها را در نشســت کمیســیون اقتصادی دولت مطرح کنیم تا با تصمیمگیری دولت، جلوی ورود کالاهای مشابه خارجی به کشور گرفته شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.