چالش میان دولت آمریکا و دره سیلیکون

Shargh - - آيتي -

به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل رشد تهدیدات سایبری علیه ایالات متحده آمریکا، گسست دولت این کشور با شــرکتهای دره سیلیکون است. تهدیدات ســایبری موجود برای ایالات متحده، رو به گسترش و پیچیدهترشدن است و همین امر سبب رشد کمّی و کیفی اینگونه مخاطرات برای دســتگاههای آمریکا شــده اســت. شــکاف و بیاعتمادی موجود میان واشــنگتن و دره ســیلیکون، یکی از موانع مهم پیشرفت امنیت سایبری در این کشور به شمار میرود. آدام ســگال، سرپرســت فناوریهــای رو به پیدایش و امنیــت ملی و مدیر برنامه سیاســتهای دیجیتال و فضــای مجــازی شــورای روابط خارجــی آمریکا، در گزارشــی تازه، به بررسی تشــدید خطرات امنیتی ناشی از شکاف موجود میان دولت و جامعه فناوری پرداخته و پیشنهادهایی نیز در راستای بازسازی اعتماد دراینزمینه ارائه داده است. او در این گزارش با اشاره به اختلافات موجود میان دولت آمریکا و شرکتهای فناوری دره سیلیکون، گفت: «علاوه بر افزایش شمار یورشهای ســایبری، دونالد ترامــپ، رئیسجمهور جدید آمریــکا نیز شــکافی ژرف میان کاخ ســفید و شــرکتهای فناوری به ارث برده است ». او افزود : «با وجود سفرهای فراوان مقامات دولتی ایالات متحد به دره سیلیکون، در سالهای اخیر کاهش فاصله میان این دو گروه بســیار دشوار است؛ زیرا این شرکتها به واســطه ماهیت جهانی خود، تمایلی به نزدیکشدن بــه دولت آمریکا ندارند و نگهداشــتن فاصله خود با کاخ ســفید را بیشتر ترجیح میدهند. به عبارت دیگر، دشــمنان بالقوه دولت آمریکا مشــتری فراوردههای ســختافزاری و نرمافزاری این شرکتها هستند. در نتیجه مراجع قضائی و ســازمانهای اطلاعاتی کشور یادشــده، به بهرهبرداری از آسیبپذیریهای موجود در محصــولات این شــرکتها ادامــه خواهند داد.» به گزارش ســایبربان، آدام ســگال، در ادامه گزارش «بازســازی اعتماد میان واشــنگتن و دره سیلیکون» مدعی است: بهبود روابط دولت و این شرکتها بسیار دشــوار اســت؛ اما زمینههای فراوانــی برای تضمین سودآوریهای مشترک دو طرف وجود دارد. ازجمله این گزینههای همکاری میتــوان به ایجاد نیروی کار فعال ســایبری که افزایش شــمار کارشناسان پویای امنیت ســایبری را به صورت مشترک ممکن ميکند و مزایای بیشماری برای دولت و شرکتهای فناوری در پی داشته باشد، اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.