راهاندازی درگاه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات

Shargh - - آيتي -

ایســنا: رئیس ســازمان فنــاوری اطلاعات از راهانــدازی و قابل استفادهشــدن درگاه انتشــار و دسترسی آزاد اطلاعات خبر داد. نصرالله جهانگرد با اعــلام این خبر گفت: «هرگونه اطلاعاتی در این درگاه قابل دسترســی اســت». او بیــان کرد: «با توســعه شــدیدی که در حوزه شــبکه دسترسی در کشــور ما در ســالهای گذشــته اتفاق افتاده، پلتفرمهای دسترســی به دیتا بســیار گسترده و پرســرعت و جزء قیمتهای پاییــن در خاورمیانه اســت». او ادامه داد: «درحالحاضر ارتباط نسل 3 و 4 در هزار و 100 شهر کشور پیاده شده است و در 900 شهر نسل 3 و 700 شهر نسل 4 وجود دارد و هماکنــون 70 هزار کیلومتر از جادههای کشــور تحت پوشش شبکههای موبایل هستند». به گفته او درحالحاضر گرایش به سمت شبکههای ثابت کم شــده اســت و کاربران حتی در نقاط ثابت از ترافیــک تلفن همراه اســتفاده میکنند. او گفت: «درحالحاضر بیش از 32 میلیون گوشی هوشمند در دســت مردم اســت و در اندازههای ملی هیچ فعالیتی نداریم که شــهروندان به صورت فیزیکی دور هــم جمع شــوند». او افــزود: «ضریب نفوذ اینترنت بالای 50 درصد در خانوادهها وارد شــده اســت». او بیان کرد: «تاکنون بیــش از 130 هزار برنامه فناوری نوشــته شــده که عمدتا در محیط تلفن همراه است و بازاری که در این زمینه وجود دارد، بیــش از یك میلیون فرصــت ایجاد میکند و تنها در حوزه ســلامت بیش از 170 هزار برنامه وجود دارد». او گفت: «در حوزه دولت نیز مسئله دولــت الکترونیــک پیگیری میشــود و به دنبال چابک و شــفاف کردن دولت از طریق اتوماسیون و بهکارگیــری وب هســتیم. زیرا اگــر میخواهیم حقوق شــهروندی رعایت شــود و با فساد مبارزه شــود و دولت چابکی داشته باشــیم، لازمه همه اینها این اســت که از فضای الکترونیک اســتفاده کنیــم». به گفته او در مرحله ســوم تحقق دولت الکترونیک، دولت شهروندمحور به وجود میآید و در ایران 70 درصد کارها به وسیله دولت انجام میشــود، درحالیکه در کشــورهای توسعهیافته این آمار دقیقا برعکس اســت و کمتر از 30 درصد فعالیتها به وسیله دولت انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.