چاق یا لاغر؛ کدام به «اماس» مبتلا میشویم؟

Shargh - - جامعه - مریم پیمان

گرم است، گرم. خطی روی پیشانی درد میکند و آرام و مرموز به پشــت سرم راه مییابد. در یک دایــره کوچک جمع میشــود و شــدت میگیرد. چشــمهایم داغ شــدند. دردی در انتهای حدقه چشمها آغاز میشــود. فشــار آنها بالا میرود و جهــان کمرنگ میشــود. برگهای ســبز بهاری روشنتر میشوند و مات. دفترچهام را برمیدارم. به مطب نرســیده، حالم به هــم میخورد و درد کمتر میشــود. دســتورویم را میشــویم. وارد مطــب میشــوم. روی صندلی مینشــینم. درد دارم و آرزویــی در ســر. چشــمهایم را میبندم؛ «گَرَم» شــفا «نبخشــند خوشــدلم به خیال/ که دل بــه درد تو خو کرد و این دوا دانســت». گاهی چشــمهایم را باز میکنم، شــاید تغییری در صف بیمــاران ببینــم. صندلــی روبهرویــی تصاحب میشود. دختری چاق با پیشــانی خیس، خود را با شــالی نازک خنک میکند. لیوانی آب میآورد و یک نفس ســر میکشــد. هــوا بــرای او گرمتر اســت و او کلافهتر. چشمهایم را نمیبندم. مانتو نازک و کرمرنگش هــم کمکی به کمکردن دمای بدنش نکرده اســت. پنجره مطب را به خواســت او بــاز میکنند. ســردرگم اســت. لبهایش را با دندانهایش ســلاخی میکند و مردمک در چشم میچرخاند. «چند وقت اســت آمپول میزنی؟» از پرسشم نگران میشــود. گویی بزرگترین راز او را کسی کشف کرده اســت. شمردهشمرده حرف میزنــم و در چند دقیقه همراز میشــویم. هنوز چندماهی نیست که مژگان هم یک بیمار «اماس» نام گرفته اســت و بسیاری از نزدیکان او در جریان قرار نگرفتهاند. نگران است. داروهای تجویزی از کورتون تا بتافرونها در آســتانه فصل گرم دمای بدنش را چند برابر کردهاند و او طاقت گرمای دارو و دم هــوای این روزهای شــهر را به خاطر بیش از ۲۰ کیلــو اضافهوزنش ندارد. بیش از هر چیزی از اســم بیماری ترسیده اســت. پروندهام را نشان میدهم. تاریخ پرونده ذوقی را در چشــمانش به نمایش میگــذارد. مردد امیــد را در خانه دلش میهمان میکند. میدانم برای او دشــوارتر از من است، طاقت نوسان دمای این روزها. یاد تحقیقی درباره چاقی میافتم که از ۲۷برابرشــدن احتمال بروز «اماس» در افراد چــاق میگفت. ناخودآگاه به خودم نگاه میکنم و به اســتخوانهایم لبخند میزنم که استثناي ادعای این پژوهشاند. کسانی را میشناسم که برای زیبایی دست به عمل معده زدهاند و دوستانی را که ناچار برای بهدستآوردن امکان تعــادل و راهرفتن، زیر تیغ جراحی رفتهاند. هــر بار کــه تعادلــم را از دســت میدهــم، به موهبــت لاغری فکــر میکنم و امــکان تعادل و راهرفتــن. چه چاق و چه لاغــر هر دو به «اماس» مبتلا هســتیم. «دوســالی هم هســت که داروی ضدبارداری مصــرف میکنم. چاقتــرم کردند». کیلومترها در زمان به عقب برمیگردم و از نسخه اخیر دکتر زنان ســر درمــیآورم. بین رنگینکمان قرصهای ضدبارداری ۲۱گانه گم میشوم. پشتم تیر میکشــد. به پشــتی صندلی تکیــه میدهم. استفاده قرصها به هر دلیلی از تنظیم قاعدگی تا جلوگیری از بارداری، گرما را در بدن بیشتر میکند و مبارزه با عوارض دارو را ناممکن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.