حضور زنان حتي با آزمون و خطا

Shargh - - جامعه -

پس از حضور صددرصدی ادامه از صفحه16

کــه زنــان بــرای انتخابات شوراها در شهرستان خاش داشــتند، تا چه اندازه در فضاهایی که حضور داشــتهاید مدیران خانم و بهخصوص اعضای شــوراها را که خانم هســتند، میشناسند و از آنها استقبال میکنند؟ پروانه سلحشــوری: شــوراها محلی هســتند، اما در شــهری مثل تهران با این جمعیت و این میزان گردش مالی چندهزارمیلیاردی که با یک رأی اتفاقات مهمی رقم میخورد، نمایندگان شورا دستکمی از نمایندگان مجلس ندارند. مسئله مهم در این مورد چه برای زنان و چــه برای مردان این اســت که حضــور اجتماعی و اثرگذاری عضو شورا برای مردم چقدر است؟ در مورد خود ما هم با وجود اینکه در لیســت فراگیر بودهایم و بسیاری نام ما را میدانند اما خودمان را نمیشناسند. در مــورد فعالیتهایی مثل شــورا و مجلس، بیش از اینکه فرد شــناخته شــود، آن جمع و گــروه باید معنا داشــته باشد و دیده شــود. متأســفانه درباره شورای شــهر این جمع نتوانسته است حداقل تاکنون در شهر تهران معنای جمع داشــته باشــد. مــردم در نهایت ســؤال میکنند مجلس دهم یا شورای چهارم چهکار کــرد؟ در میان کل مجلس معمــولا معدود افرادی با نامشــان برای مردم معروف میشوند و همه مجلس این شــرایط را ندارد و نمونــه آن هم میتوان به آقای مطهری در مجلس یا آقای حافظی در شــورای شهر این دوره اشاره کرد.

یکی دیگر از موضوعات مربوط به حضور خانمها در شورا این اســت که آنها نتوانستند با بدنه مردانه شــهرداری ارتباطی برقرار کننــد و معدود مدیران زن در شــهرداری از جمله همسر شهردار تهران هم علاقهای به این ارتباط و گزارشدهی نداشت و در نتیجه ارتباط زنان در شورا و شهرداری کاملا منفصل است. پروانه سلحشــوری:

البته شــاید همان خانمهایی هم که هســتند به دنبال چنین تفکری نبوده و نباشند. من شــخصا به سهمیههای جنســیتی اعتقادی ندارم و به نظرم باید افراد براساس قابلیتهایشان ارتقا پیدا کنند اما واقعیت این اســت که در جهان سوم الزامی هست که چنین ســهمیههایی وجود داشته باشد. بدون شک سابقه مدیریتی مردان بیشتر است و زنان نیاز به فرصت برای تجربه دارند و بههمیندلیل ما به دنبال ســهمیه برای زنان هســتیم. بهعنوان مثــال در پروژههای بزرگ مترو که شــهردار ادعای اشــتغالزایی در آن دارد چه تعدادی از زنان حضور دارند؟

تنهــا نگاهی که بتوان بــا افتخار از حضــور و اثرگذاری یک زن در تهــران دید، پل طبیعت است. این پل نتیجه اعتماد به نقش یک زن جوان بود. این ســبک و نگاه نرم در مهندسی و معماری که برای شــهر سکوت و آرامش را به ارمغان آورده، میتواند در

طیبه سیاووشــی:

بخشهای دیگری از شــهر هم دیده شــود. این همان نگاه انســانی و مهربان با شهر اســت که آرامش را به کلانشــهری مثل تهران برمیگرداند. شورای شهر باید در چنین مواردی ورود جدی داشته باشد و زمینه چنین اتفاقاتی را برای مردم در شهر فراهم کند.

عموم زنان مدیر در این سیستم به شدت از انگخوردن وحشت دارند و به دلیل همه رفتارها و تهدیدهایــی که وجود دارد، کمتر وارد این بازیها میشــوند و آسته میروند و میآیند تا درگیر چنین فضاهایی نشوند.

اگر بــه آمارها دقت کنیــد، میزان مشــارکت زنان در مســائل سیاســی و حضور زنان در مدیریتها در کلانشــهرها کمتر اســت و مشارکت در شهرهای کوچک بسیار بیشتر است. علت این است که آثار حضور زنان در شهرهای کوچک کاملا بارز و علنی میشود و مردم آن را لمس میکنند. همین دهیاران و شورایاران زن در کل کشور نقش بسیار مهمی در تغییر نگاهها دارند. بهعبارتی این زنان الگو و مدل شــدهاند و دیگران را تشــویق میکنند و تجربه نشــان داده اگر به زنان فرصت بدهند، دست ســایر زنان را هم میگیرند و بالا میآورند.

پروانه سلحشــوری: طیبه سیاووشــی: در هــر دو جریان اصولگــرا و اصلاحطلب در دورههای مختلف شــورا عملکردها سنجیده شده یا میشود که هرکدام از این زنان عضو یا مردان در چه مواردی چه رأی یا عملکردی داشتهاند؟ طیبه سیاووشــی:

الان که چنین چیزی برای سنجش وجــود ندارد. چنین مطالعهای به صورت تطبیقی لازم است و کار بسیار ســختی است که دید روشنی را برای همــه زنان و همه تصمیمگیران خواهد داشــت. البته این موضوع نباید منجر به قضاوت درباره افراد شــود. چنین مواردی بهویژه درباره زنان یک فرصت اســت و نمیتواند تهدید محسوب شود.

پس میتوان گفت که چنین سنجشی از عملکرد تاکنون وجود نداشته است؟ طیبه سیاووشــی:

دربــاره حوزه زنان به شــکل کلی مواردی را بررســی کردهاند؛ اما چنین بررسی جزئی را من ندیدهام. در مجلس هم چنین چیزی ندیدهام.

شخصا با اینکه عملکرد را شخصا سنجش کنند، مخالف هســتم؛ چراکه شورا و مجلس کار جمعی اســت. البته فرد توانمنــد میتواند خود را دراینمیان نشان دهد و مجزا کند؛ اما ملاک عمل جمع است. درباره نمایندگان مجلس هم بررسیهایی کمّی از عملکــرد وجــود دارد؛ اما عملکرد کیفی نیســت و درعینحال ناقص است و اطلاعات دقیق نیست. ضمن اینکه چه کســی این سنجش را قرار است انجام دهد؟ چه مرجع بیطرف و صاحبنظری قرار اســت این کار را انجام دهد؟ چنین مرجعی را نداریم. ضمن اینکه در بررســی عملکردها نباید جنســیت را مدنظر قرار داد و جنسیت حداقل نوع برخورد در عملکرد است.

پروانه سلحشوری:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.