نرخ رشد آسیبهای اجتماعی در کشور متوقف شد

Shargh - - جامعه -

معاون اجتماعی قوه قضائیه گفت: در آسیبهای اجتماعــی از جمله طــلاق توافقــی، زمینخواری و موضوعات اخلاقی شــاهد کاهش نرخ رشد هستیم. محمد باقر الفت روز چهارشنبه در گردهمایی روسای کل دادگســتری، دادســتانها و معاونان اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم کل کشور گفت: خوشبختانه دســتور مقام معظم رهبری درباره کنترل آســیبها محقــق و نرخ رشــد آســیبهای اجتماعی متوقف شــد. وی بــا بیان اینکه ایــن توقف نرخ رشــد در هر چهار اولویت آســیبهای اجتماعــی )طلاق، اعتیاد، حاشیهنشــینی و مباحث اخلاقی( بوده است، گفت: از جملــه بزرگتریــن فعالیتها در قــوه قضائیه با همکاری سایر دستگاهها بود که به سمت صفر بردن آمار این آسیبها هســتیم. الفت با اشاره به موضوع کاهش آمارها گفت: در طــلاق توافقی، زمینخواری و موضوعات اخلاقی این کاهش نرخ رشــد را شاهد هستیم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ابراز امیــدواری کرد با همفکری و همافزایی، نخســت در قوه قضائیه و بعد با سایر دستگاهها نظر دوم مقام معظم رهبری را درباره کاهش آسیبهای اجتماعی هرچه زودتر محقق ســازیم. او افزود: بدنه دســتگاههای دادگســتری برای مقابله و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فعال شده است که این موضوع هزینهها را کاهش میدهد. الفت با ارائه گزارشــی از فعالیت ۱۷ ماه گذشــته درباره موضوع آســیبهای اجتماعی، اظهــار کرد: به دنبال ارســال گزارشهای متعــددی از مراجع ذیربط به مقــام معظم رهبری در رابطه با گســترش آسیبهای اجتماعی، ایشان به معاونت اجتماعی وزارت کشــور دستور دادند درباره همه عناوین آسیبها گزارش مبسوطی تهیه کنند که تلاش مؤثری در این زمینه انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.