مهلت وزارت رفاه به نیازمندان و مددجویان برای «سبد غذایی»

Shargh - - جامعه -

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان اینکه بیش از دو میلیون خانوار بســتههای امنیت غذایی اســفند خود را دریافت نکردهانــد گفت: مشــمولان تا پایان اردیبهشــت فرصــت دارند از بن کارتهای خود با مراجعه به فروشــگاههای معین خرید کنند. احمد میدری در جمع خبرنگاران درباره توزیع بســتههای حمایت غذایی در سال جاری اظهار کرد: سهمیلیونو 4۰۰ هزار خانواده شــامل ‪۱ ۰‬میلیون نفر تحت پوشش نهادهــای حمایتی بهزیســتی و کمیته امداد قرار دارند که ابلاغ شــد تا در بهمن و اســفند سال ۹4 نسبت به دریافت بن کارتهای بستههای حمایت غذایــی اقدام کــرده و اقلام مورد نیــاز خود را از طریق هفت فروشــگاه بزرگ کشور اعم از اسکان، رفاه و شهروند دریافت کنند. او افزود: شارژ ریالی ایــن بنکارتها بیــن ۳۰ تا ‪۱ ۱۰‬هــزار تومان برای خانوار و برحســب نفرات متفاوت اســت. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بــا بیان اینکــه به دلیل فرارســیدن ایــام نوروز و ضعف اطلاعرســانی تنها یکمیلیــونو ‪2 ۰۰‬ هزار خانوار سبد کالای خود را در اسفند دریافت کردند گفت: در ایــن میان تاکنون در اســتان تهران تنها ۱8 درصــد و در سیستانوبلوچســتان ۶۶ درصد مشــمولان بنکارتهای خــود را دریافت کردند. رقم اختصاصیافته به ایــن منظور که بین ۱8۰ تا 2۰۰ میلیارد تومان است در بانک مرکزی محفوظ اســت. میدری در پاســخ به اینکــه تکلیف افراد مراجعه نکرده چه میشــود؟ گفت: معمولا سه ماه فرصت برای اســتفاده از کارتها وجود دارد و افرادی که ســبد خود را دریافت نکردند تا پایان اردیبهشت مهلت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.