هشدار سازمان غذا و دارو درباره کنسروهای غذایی تاریخگذشته

Shargh - - جامعه -

دبیر ســتاد مرکزی اطلاعرســانی دارو و سموم ســازمان غذا و دارو درباره مسمومیت با مواد غذایی توضیحاتی ارائه داد. دکتر یســنا بهمنش، دراینباره افزود: مســمومیت با مــواد غذایی در اثــر آلودگی غــذا در جریان تولیــد فراوردههای غذایــی، تهیه و نگهداری آنها ایجاد میشــود. بهمنش اظهار کرد: مصرفکنندگان باید دقت داشــته باشــند از مصرف کنسروهایی که در قوطی آنها آثار نشت، برآمدگی و فرورفتگی و زنگزدگی مشاهده میشود، خودداری کنند. همچنین مصرفکنندگان بایــد به تاریخ تولید و انقضــای محصــولات هنــگام خرید دقــت کنند. وی همچنیــن ادامــه داد: هنگام مصــرف غذاهای کنسروشــده حتما آنها را 2۰ دقیقه بجوشــانید. دبیر ســتاد مرکزی اطلاعرســانی دارو و ســموم سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه یکی از کشــندهترین مسمومیتهای غذایی، «بوتولیسم» نام دارد، افزود: این نوع مسمومیت در اثر مصرف مواد غذایی مانند سوســیس، کالبــاس، کنســرو ماهی، کنســرو ذرت، کنســرو لوبیا، کشــک خام و عســل طبیعــی که در شرایط نامناســب و غیربهداشــتی تهیه و نگهداری شــدهاند، ایجاد میشــود. بنابر اعلام روابطعمومی ســازمان غذا و دارو، بهمنــش در پایان گفت: علائم این نوع مســمومیت که برخی اوقات منجر به مرگ نیز میشــود، شــامل تاری دید، دوبینی و اختلال در گوارش است که مصرفکننده باید در چنین مواردی سریع به پزشک مراجعه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.