به پسرم عل پر هيمويبنبدراگفزمتوگويشاختصبا صي« :» خباوشاربقمنمیبرد

Shargh - - ورزش -

پرسپولیس روز گذشــته دهمین قهرمانیاش در لیگ ایران را جشن گرفت. شما با سه قهرمانی در لیگ پرافتخارترین سرمربی پرســپولیس هستید. دهمین قهرمانی پرســپولیس برای علــی پروین چه طعمی داشت؟ اول بایــد بگم کــه من هم یک ورزشــکار بودم مثل بقیه ورزشکارای مملکت. تنها فرقش این بود که مردم بهم محبت داشــتند، چــون با مردم زندگــی کردم. من دلم میخواد این قهرمانیها ادامه داشــته باشه. دوباره اینجور نشه هشت، ٩ سال دنبال قهرمانی بدویم.

شما استاد قهرمانیهای پشت سر هم بودید؛ اما اینبار پرسپولیس پس از 9 سال قهرمان شد...

از زمانی که بازی میکردم همه ش یا قهرمان بودم یا دوم. از دومی پایینتر نیومدم.

چه کار میکردید که قهرمانیتان مســتمر بود و از قهرمانی اشباع نمیشدید؟

سال 66 که ما پنج سال پشت سر هم قهرمان شدیم، پولــی در کار نبود. ما با صد هزار تومان پرســپولیس را قهرمان میکردیم. الان شــرایط فــرق میکند. الان پول اصل شــده. پرســپولیس اگر منو نخواد میرم سپاهان، اون هم نخــواد میرم یه جای دیگــه. الان چون پول تو کار اومده و اسم حرفهای روش گذاشتن دیگه شما هیچ کاری نمیتونیــن بکنین. اروپا رو نــگاه کنید یه دفعه یه بازیکنشون ٣٠٠ میلیارد پول میگیره. کسی هم نمیتونه حــرف بزنه چون فوتبال حرفهایه. حتی والیبال هم داره اینجوری میشــه. تو والیبال هم اون خوباشــون قرارداد یکمیلیاردو نیمی میبندن.

علــی پروین اگــر الان بــازی میکرد، قــرارداد چندمیلیاردی میبست؟

همون ماهی هزارتومنی که اون موقع از پرسپولیس میگرفتــم بســمونه. هــر مقطعی شــرایط خودشــو داره. زمــان ما اونجــوری بود. الان ولی فوتبالیســتها چلچلیشونه. هر کدومشون عاقل باشند پنج، شش سال میتونن پول در بیارن. یکی مثل مهدی طارمی اگه عاقل باشه ١٠ ســال میتونه از پاهاش پول دربیاره. به شرطی که سالم زندگي کنه.

به نظر میرســد یکــی از عوامــل قهرمانیهای پرشــمار این بود که از نظر شخصیتی از موفقیت سیر نمیشدید و همیشه انگیزه داشتید.

هرکسی یک ذاتی داره. یکی مثل من از باخت بدش مــیآد. من با این محمــد پروین والیبال بــازی میکنم، وقتی منو میبره از ناراحتی شــب چهار ســاعت خواب ندارم. دوســت ندارم ببــازم. آن موقع که بازی میکردم راجرز میگفت فقط تــوپ رو بدید به علی پروین. وقتی تیــم حریف میریختن رومون، مــن توپو میگرفتم آروم میکــردم. یک پاس میدادم تیم از فشــار درمیومد. من اون موقع که بازی میکردم عصای دست مربی تو زمین بودم. از همون موقع باخت رو دوســت نداشتم تا اینکه دهه 6٠ مربی شــدم. خدا هم خواست که موفق شوم. تیممــون هم خیلی خوب بود. از گلــر بگیر تا اون جلو. ســلطانی، وحید قلیچ، پنجعلی، محرمی، انصاریفرد، ســیدعلیخانی، ناصر محمدخانی، محمــد مایلیکهن، محمد دادکان؛ اینها همه بیداد میکردند. ضیا عربشاهی حمید درخشــان، فرشــاد پیوس، مرتضی کرمانیمقدم. اصــا حریف میموند کیو بگیره؟ محســن آشــوری رو بگیرن، کرمانــی رو چکار کنن؟ اصا نمیدونســتن کیو باید بگیرند. الان یک تیم بــازی داره میان میگن آقا این ریاضتیه خوبــه. )رضا ریاضتي از نزدیــکان علي پروین اســت( یکی رو میچســبونید بغلش تموم میشه میره. ولی تیم ما کیو میخواستن بزارن برای کی؟

خدا حبیب خبیری )بازیکن سابق هما( رو بیامرزه. اونو گذاشــته بودن منو بگیره. خب! من بچه باهوشی بودم. این تا میومد بچسبه به من. من میرفتم میچسبیدم به ســهام میرفخرایی دفاع وسطشون. آقای محمد توانایی مربیشــون از بیرون داد میزد: «وقتــی میاد اونجا ولش کن» تا منو ول میکرد من میرفتم وسط زمین سر جام. مثا چراغپور با بازی من آشنا بود. میگفت : «به من گفتن اگه دستشــویی هم رفتی من باهات بیام». همون بازی رو ما هشــت تا زدیم چهارتاش را هــم من زدم. بازی با راهآهن بود. یادتونه؟ نه یادتون نیست.

تیم برانکو بهتر است یا تیم دهه 60 علی پروین؟ با هم بازی کنید کدام برنده میشود؟

این تیم داره میرســه به ما. ولــی وقتی میخوان گل بزنــن تن مردمــو میلرزونن. میخوان یــه گل بزنن هی کشش میدن.

آیــا علی پروین بــا این همه افتخــار خودش را بهترین فوتبالیست تاریخ ایران میداند؟

خدا بیامرزه همایون بهــزادی رو. من اون موقع که به تیم پیکان رفتم بچه بودم. ته مینیبوس مینشستم. کوچولو بودم دیگه باید میرفتم ته مینشســتم. کانی، بهزادی و محراب بزرگای تیم بودند. کمی که گذشت با

همایون خیلی قاطی شدم. دوستش داشتم. آن موقع که نمایشگاه سورتمه رو تو هفت تیر داشتیم. طبقه بالایش دفتر باشگاه بود. نشستیم با همایون بهزادی سر بهترین بازیکن ایران بحث کردیم. همایون بهزادی میگفت: «تو نفــر اولی ». من میگفتم : «نفر اول پرویز قلیچخانیه، نفر دوم خودتی، من نفر ســومم. نه که بخوام تعارف کنما. همایون بهزادی به نظر من بهترین فوروارد ایران تو اون زمان بود. هم سرزن بود هم دوپا.

این بحث شما برای چه زماني بود؟

حدود ٢5 سال پیش.

در این 25 ســال کســی پیدا نشــد بیاید در این ردهبندی؟

چرا فوتبالیســتهای خوبی مثل دایی، علی کریمی، کریــم باقری، مهدویکیــا خوب بودن. حــالا چون یک عدهشــون الان کار فوتبال نمیکنن یک خرده اسمشون کمرنگتر شده. علی دایی الان داره کار مربیگری میکنه مطرح هم هست. ولی علی کریمی کار مربیگری دوست نداره. یک بار کاس مربیگری رفته بود من تعجب کردم چرا کاس رفته. یک عده دوســت نــدارن یک عده هم دوست دارند.

شما قاعدتا دوست داشتید چون خیلی زود مربی- بازیکن شدید؟

نه. من خودم وقتی سال 5٨ مربیگری را شروع کردم، اصا دوست نداشتم. از کار مربیگری خیلی بدم میآمد. میدونیــن چرا؟ چون من خودم نفر اول تیم بودم وقتی مربــی ارنج رو میخوند، آنهایی کــه بازی نمیکردن رو میدیدم که همه ناراحتــن و دارن غر میزنن، از این کار بدم میاومد.

پس چرا مربی شدید؟

وقتی محــراب )محراب شــاهرخی( رو از مربیگری پرسپولیس کنارگذاشــتن، من، محمد مایلی، پنجعلی و دادکان رفتیم دنبال عسگرزاده، اون هم یه شرایطی گفت که ما نتونستیم قبول کنیم. تو راه که داشتیم برمیگشتیم، محمد مایلی گفت : «علیآقا خودت بشو » گفتم: «من؟» همینجــور کــه الان به شــما دارم میگــم، گفتم من نمیتونم بشم، اونا گفتن میتونی، خاصه مربیگری رو گردن من انداختن. ما اومدیم هم بازی کردیم، هم مربی شدیم. ســال 6٨ هم مربی تیم ملی شدم. همزمان تیم ملی و پرسپولیس رو قهرمان آسیا کردیم.

به نظــر میرســد بزرگترین موفقیــت دوران مربیگریتان را همین قهرمانی در بازیهای آسیایی پکن میدانید؟

بهتریــن خاطره من همــون قهرمانی تیــم ملی تو بازیهای آسیاییه، بعد از ١6 سال ما قهرمان آسیا شدیم.

و بدترین خاطره.

بدترین خاطــرهم قطره، مقدماتی جــام جهانی ٩4، بعد اون باختهــا همه اومدن گفتن: «اینو خریدن، اونو خریدن». ولی دلیل باختمون اینها نبود.

پس دلیل آن ناکامی بزرگ پس از قهرمانی در پکن چه بود؟

ببین مــا تمرین تیم ملی رو تقســیم کــرده بودیم. میگفتیــم: «آقای کماســی اول ٢٠ دقیقــه این بچهها دســت شــما، گرمشــون کن». اون موقع دو ســاعت، دوساعتو ربع تمرین میکردیم. بعد میگفتیم: «آقای

ناصر ابراهیمی یک ســاعت، یکساعتو ٢٠ دقیقه کار تاکتیکی کن. ســانتر تمرین کن. تمرین شــوت کن.» ٢٠ دقیقه تا نیمســاعت هم بدشون دســت من، من چکار میکردم؟ من میدووندمشــون. اگه یادتون باشــه اون آخریا بچههای ما اضافهوزن داشتن. باسنهاشون گنده بود. هیچی! ما تا میاومدیم فشــار بیاریم کمی اینها رو لاغر کنیم، آقــای ابراهیمی میگفــت بچهها دارن غر میزنن، بچهها میاومدن غر میزدن، نق میزدن : «علی آقا! تــورو خدا نکن، نکن و نکن». مــا رفتیم قطر. همه تیمها تو یک هتل غذا میخوردن. عراقیها اومدن، همه ترکهای. به حضرت عباس همونجا به ناصرخان گفتم: «ناصرخان ما ول معطلیم .»

یعنی شــما عــدم آمادگــی بدنــی را عامل آن باختهای تلخ میدانید؟

خدا پدرتو بیامرزه، مقصر هم من بودم.

بازی اول را هم خیلی بد باختیم؛ ســه - صفر به کره جنوبی باختیم و در همان بــازی اول تیم از هم پاشید... .

توی بازی اول، کریم باقری رو گذاشــته بودیم سمت چپ، همون اول بازی دوتا گل خوردیم، به منافی گفتیم گــرم کنه بره جای باقــری. هیچکدوم از این دســتیارای ما حواسشــون نبود به ما بگن علــی آقا منافی داره گرم میکنــه. بچه ٩٠ دقیقــه گرم کــرد. در کل اصا خوب نبودیم. حالا کره شمالی و عراق را هم بردیم؛ ولی اصا خوب نبودیم؛ ولی پکن تیم بودیم.

شــما که اینقدر از باخت بدتان میآید، در سال 84 در آن ســال آخــر مربیگریتان کــه نتایج بدی میگرفتید، چه حالی داشتید؟

یک بازی بــا فجر رو بد باخیتم، اشــکالی هم نداره. شما یکسری طرفدار دارید یکسری دشمن. البته من با همه خوبم، همه هم با من خوبن. من خیلی از رفیقام و نزدیکام استقالین.

مثل نوهتان. راســتی چطور میشود آدم نوه علی پروین باشد و استقلالی بشود؟

والله نمیدونم چرا استقالی دراومده.

آقای پروین در کنار اینهمه افتخاراتی که شــما در عرصه مربیگری کســب کردید، همیشه این بحث مطرح بوده که شــما یــک مربی ســنتی بودید. این صحبت را قبول دارید؟

اتفاقا ســؤال خوبی کردی؛ بذار یه نمونه شــو بگم. همین اوتانداختن، ما علی علیزاده رو آوردیم اوت بلند مینداخت. بعــدش همه اومدن گفتن فانه و بیســاره. الان تمام تیمهای ایــران و دنیا اوت بلند میندازن. اصا خودش یه تاکتیکه. شما اگر بیای روی اوت بلند کار کنی، طرف بلند پرت کنه واســه نفر اول، اون بســابونه برای پشتســری و بعد پشتســری گل بزنه، این بده؟ همین پرسپولیس این فصل اینجوری گل زد؛ ولی اون موقع به ما میگفتن علــی اصغری بازی میکنید. یه مثال دیگه؛ اونموقع من به ناصر محمدخانی میگفتم: «ناصر! هر طرفِ تیم مقابل که ضعیفه، تو برو اون طرف، از اون رد شو مثل آب خوردن. به نظر من یه فوروارد باید راحت از دفاعش رد شه، نشه فوتبالیست نیست. بعدش هم تیم دهــه 6٠ ما خداییش خوب بود. داور تا میاومد ســوت بزنه، ما دو تا زده بودیم.

یکی از مواردی که در دوران حضور شما در فوتبال بهویژه در زمان بازیتان به چشم میآمد این بود که بیحاشیه بودید. برخلاف بازیکنان فعلی به فکر مدل مو و این مسائل نبودید. چرا الان بیشتر بازیکنان بیشتر توجهشان به حواشی است؟

الانم بیحاشیهم. بازیکن باید جنبه داشته باشه، جنبه خیلی چیز مهمیه. اگه رفتی بالا، شــدی فانی، اول باید با مردم بجوشی، اول باید با مردم خوب باشی. من دارم تــو اتوبان میرم، یهدفه یک آقا و خانومی میگن علیآقا میشــه عکس بگیریم. میزنم کنار عکس میگیرم؛ ولی خیلیا هســتن شیشهشونو بالا میکشــن. به نظر من این طارمی الان داره خوب زندگی میکنه؛ ولی یکی دیگه رو دیــدم با یه وضع لباس ناجور. بهش گفتم آقا یه بازیکن ملیپوش نباید این وضع لباسپوشیدنش باشه.

آیا در زمــان مربیگریتان به مســائل اخلاقی و انضباطی بازیکنــان هم توجه داشــتید؟ بعضیها میگویند در این زمینه خیلی دقت نمیکردید... .

حواســم بود، یه مثال براتون بزنم، ما به شــهرهای مختلف سفر میکردیم؛ به مشهد، اهواز و...، از فرودگاه که بیرون میاومدیم، حداقــل پونصدتا هوادار دورمون جمع میشــدن. حداقل صدتاشون هم دختر بودن. این دخترهــا هوادار ما بودن میاومــدن امضا بگیرن. یکی، دوتا از این بچههای ما میخواستن از مسئله سوءاستفاده کنن؛ اما من حواسم جمع بود، من همون موقع برخورد میکــردم، بچههــا رو جمــع میکردم تذکــر میدادم. میگفتم شما باید قدم هم برمیدارید الگو باشه.

شــما میگویید حواســتان به بچهها بوده و تذکر هم میدادید؛ اما چند شــاگرد اصلی شــما در ادامه زندگیشان دچار لغزشهای بزرگی شدند... .

من ‪٣٠٠ ٢٠٠،‬ تا شــاگرد دارم. وقتی اینا پیشــم میان، کیف میکنم، بیشترشــونم خوب و موفقن. هرکدوم که موفق میشــن، من کیــف میکنم. همیــن الان مهدی تارتار داره تیمشــو میاره لیگ برتر. بهش افتخار میکنم. یکســری مثل محمد دادکان و محمد مایلی، شاگردای خوب من بودن. ٢٠٠ تا شــاگرد داشــتم که بیشترشــون خیلی موفق بودن و باعث افتخارن.

50 ســال اســت از حضور شــما در سطح اول فوتبال ایران میگذرد. 40 سال اول بازیکن و مربی بودید و حضوری فعال در فوتبال ایران داشتید. در 10 سال اخیر تقریبا بازنشســته شدهاید. برای کسی که 40 سال نفر اول فوتبال ایران بود، بهحاشیهرفتن سخت نبود؟

یه موقع میشه که شما دیگه کشش این کارو نداری. من واقعا دیگه خســته شدم. بعد از 5٠ سال دنبال توپ دویدن، خسته شدم. از ١4 ، ١5 سالگی که با توپ پاستکی بازی میکردم، شروع کردم، تا اومدم مربی پرسپولیس و تیم ملی شدم. به جایی رسیدم که دیگه هیچجور کشش نداشــتم. همین الان هم مییان به من پیشنهاد میدن بهعنوان هیئتمدیره یا پســت دیگه مشغول بشم. آقای تاج هم به ما محبت داره؛ ولی من خودم خســته شدم. دیگه از من این کارها برنمیاد. ســن من جوریه که دیگه این کارا رو نمیطلبه.

در واقع شرایط ســنیتان طوری بود که ترجیح دادید کنار بروید؟

همه همینن. شما نگاه کنید همه فوتبالیستها میان مصاحبه میکــن میگن: «ورزشــکاران دوبار میمیرن، یــک بار مردن طبیعیه، یکبار هم وقتــی ورزش رو کنار میذارن؛ ولی من اینجوری نبودم .»

یعنی برای شما دلکندن از ورزش و مطرحبودن سخت نبود؟

نه اصا.

البته شــاید به این دلیل بازنشستگی برای علی پروین سخت نبود که شما را در اوج دوران کاریتان یکباره پنج سال بازنشسته کردند؟

اون دیگه بماند.

و سؤال آخر؛ نظرتان درباره تیم ملی و کیروش؟

اون اوایل آقای کیروش رو زیاد قبول نداشــتم. با فدراسیون درگیر میشــد و من مخالف بودم. دو، سه جلسهای تو آکادمی فوتبال باهاش داشتم. دیدم یک ماه مونده به بازیها، دستیاراش دارن تیمهای حریف رو آنالیــز میکنن. زمان ما کــی اینجوری بود؟ به نظر من آقای کیروش بهترین مربیای که به ایران اومده. البته همــراه این آقای برانکو. کیروش کارشــو بلده. من اگه بودم تیمم قطرو تو دوحه شکســت داده بود، نمیاومدم به ترکیب تیمم دســت بزنم؛ اما اومد سه تا عوض کــرد، بازی با چین رو بــرد. البته مهرههاش هم خوبــن. به نظرم کــیروش الان دو تــا تیم داره. من شــرط بســتم تیم ملی بدون گل خورده میره جام جهانی. خوشــحالم که بدون امــا و اگر داریم میریم جام جهانی. به آقــا کیروش هم قول دادم برید جام جهانی باهاتون میام؛ ولی نمیرم، از هواپیما میترسم.

مهدی زعیمزاده: قرمزها روز گذشــته در شــرایطی دهمین قهرمانیشــان در لیگ برتر را جشن گرفتند که اضافهشدن یک ستاره به لوگویشان را بیش از هرکسی مدیون علی پرویناند. اسطورهای که سه بار در مقام ســرمربی، پرسپولیس را به مقام قهرمانی رسانده است. در ســه قهرمانی دیگر ستاره تیم داخل زمین بوده اســت. اینها تنها بخشی از 20جامی اســت که پروین بهعنوان بازیکن، مربی یا بازیکن-مربی با پرسپولیس فتح کرده اســت. پروین در 70سالگی به قول خودش دیگر کشــش اینکه در کنار فوتبال باشد را ندارد اما همچنان نقش یک بزرگتر را ایفا میکند. اوســت که باید برای حل اختلافات پادرمیانی کند. پروین در دهه هشــتم زندگیاش ابراز امیدواری کرد پرســپولیس به دوران او برگردد، زمانی که بهراحتی قهرمانیاش را تکرار میکرد و دیگر برای بردن جام 9 سال انتظار نکشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.