ورزشکاران در باکو رأی میدهند

Shargh - - ورزش -

شرق: ورزش ایــران این روزها خود را برای حضور در چهارمین دوره بازیهای همبســتگی کشــورهای اســامی آماده میکند. بازیهایی که هرچند از لحاظ سطح کیفی و فنی اعتبار زیاد بالایی ندارد، اما به لحاظ حفظ اتحاد کشورهای مسلمان در دنیا، برای مسئولان ورزش ایــران از اهمیــت خاصــی برخوردار اســت. نخســتین دوره این بازیها ســال ٢٠٠٥ در عربستان برگزار شد که ایران با ١٣٠ ورزشکار در ١٣ رشته شرکت کرد و با ١٠ مدال طا، ٩ نقره و ١١ برنز به جایگاه چهارم رســید. دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اســامی قرار بود با میزبانی ایران در سه شهر مشهد، اصفهان و تهران برگزار شــود که با کارشــکنیهاي عربهــا به ســرانجام نرســید. نارضایتی اعــراب از حکشــدن نــام خلیجفــارس روی مــدال و لوگوی مسابقات و ادعای آنها مبنی بر مالکیت خلیجفارس بــا عنوان خلیج عربی، جنجالی سیاســی بین ایران و چند کشــور عربی به راه انداخــت که نهتنها منجر به گرفتن این میزبانی از کشــورمان شد که لغو کلی این بازیها را در پی داشــت. ســال ٢٠١٣ ســومین دوره این مســابقات در اندونزی برگزار شــد که ایران با ٨٨ ورزشــکار ٣٠ مدال طا، ١٧ نقره و ١٢ برنز کسب کرد و به مقام دوم رسید. چهارمین دوره این بازیها اما از ٢٢ اردیبشــهت ماه تا اول خرداد با میزبانی جمهوری آذربایجان در شــهر باکو برگزار شــود. کشتی )فرنگی - آزاد(، زورخانهای، جــودو و دوومیدانی )نابینایان(، بوکس، تنیس، والیبال، ژیمناستیک، کاراته، تیراندازی، وزنهبرداری، ووشو، جودو، شنا شیرجه و واترپلو، تنیس روی میــز، دوومیدانی و تکواندو، رشــتههای اعزامی کشورمان به این دوره از مسابقات هستند.

شــاهرخ شــهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک و سرپرســت کاروان اعزامــی بــه باکو، روز گذشــته در نشســت خبریاي که با اصحاب رســانه داشــت، هدفگــذاری چهارمین دوره بازیهای همبســتگی کشورهای اسامی را حفظ جایگاه دومی عنوان کرد.

او گفــت: «آذربایجان بــا توجه بــه میزبانیاش بهشــدت به دنبال این است اول شود. هدفگذاری ما هم باید به گونهای باشــد که بتوانیم عنوان دوره قبل که مقام دوم بود را حفظ کنیم».

ترجیــح کمیته ملــی المپیک این اســت که یکی از زنان ورزشــکار پرچمداری کاروان ایــران در باکو را برعهده بگیرد: «با توجه به اینکه حجاب نماد خوبی برای جمهوری اســامی ایران است، میخواهیم یک خانم پرچمدار کاروان باشــد. دو گزینه مطرح اســت که روز شــنبه در جلســه هیئت اجرائی فرد پرچمدار را معرفی خواهیم کرد». شــهنازی در این نشست به یازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری که ٢٩ اریبهشــت برگزار میشود هم اشاره کرد: «با توجه به اینکه زمان مســابقات با انتخابات ریاســتجمهوری متقارن شــده، مقدمات لازم را انجام دادهایم که یک صندوق ســیار در کاروان اعزامی و یک صندوق ثابت در خود سفارت ایران در باکو باشد تا همه ورزشکاران بتوانند رأی دهند». در بازیهای کشــورهای اسامی ورزشــکارانی که موفق به کسب مدال شدند، پاداش پای سکو نمیگیرند، اما در ستاد عالی بازیها مصوب شد مدالآوران در جدول اهدای پاداش وزارت ورزش و جوانــان قرار میگیرند. بهاینترتیب کســانی که در این بازیها مــدال میگیرند، مانند مدالآوران جهانی و آســیایی در مراسمی که پایان ســال از سوی وزارت ورزش و جوانــان برگــزار میشــود، پــاداش خود را دریافت خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.